Лекции по Икономика

4. Понятие за оценяване и атестиране на служителите от публичната администрация

Оценката на дейността на служителите от държавната админис¬трация има съществено значение както за ефикасността на администра¬цията, така и за кариерата на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в нея. Основен метод за оценка на служителите в държавната админис¬трация е атестирането. От значение за разкриване на същността на понятието атестиране е разграничаването му от понятието оценяване.
Оценяването е дейност по набиране и анализиране на информа¬ция за представянето на служителите в държавната администрация и из¬готвяне на становища за дейността им, като се отчитат изискванията и целите на вида администрация.
Оценяването трябва да отговаря на две групи въпроси. Първата е свързана със степента на изпълнение на дейностите, произтичащи от лъжностната характеристика на служителите. Втората група е свързана със степента на съответствие между професионалните способности на служителите и изискванията на длъжността, която заемат в държавната администрация.
Чрез оценяването на служителите се постигат няколко основни цели:
- разкриване възможностите за подобряване на дейността и установяване на онези служители, на които могат да се възлагат по-големи отговорности;
- подобряване на професионално-квалификационната подготовка на служителите;
- определяне на онези служители, които трябва на всяка цена да бъдат задържани на служба, както и на онези, които биха могли да бъдат освободени;
- материално поощрение на служителите, които притежават ви¬соки професионално-квалификационни качества;
- подпомагане самооценката на служителите и наблюдаване на новопостъпилите по време на изпитателен срок .
Оценяването на служителите в държавната администрация може да се извършва чрез различни методи: подреждане по ранг, скали на градиране, на предварително разпределение, на сравняване по двойки, на интервю за оценка и др.
Някои от основните техники, които се използват при оценяването на служителите, са: писменни характеристики, експертни оценки, срав¬няване на служителите с други избрани за еталон, отчетни карти, атес¬тационни формуляри, и др.
Атестирането представлява отзив, преценка за качествата, способностите и поведението на служителите. Атестатът е преди всичко свидетелство за поведение и прояви на служителите през време на осъществяваната от тях служба. включва проверка и оценяване по система и критерии за способността служителите да изпълняват ефективно задълженията си, свързани със заеманите от тях щатни длъжности и за осъществяване на дейности, възложени им със закон.
Атестирането на служителите в държавната администрация се извършва въз основа на периодично оценяване на трудовото изпълнение чрез система, която е въведена в Република България през 2002 г.
Атестирането чрез оценка на трудовото изпълнение се извършва по три групи показатели:
- изпълнение на предварително съгласувани в работния план цели;
- изпълнение на преките задължения от длъжностната характе¬ристика;
- демонстриране от служителите на компетентности.
Основни цели на атестирането на служителите в държавната админисрация са:
- установяване равнището на професионална квалификация на служителите, както и съответствията й с изискванията, устано¬вени в длъжностните характеристики и в устройствените пра¬вилници на съответния вид администрация;
- подобряване дейността на съответната администрация чрез ефективно управление на изпълнението на ниво администра¬ция, структурно звено и отделен служител по отношение пос¬тигането на целите, изпълнението на задълженията и развиването на личната компетентност;
- справедливо възнаграждаване на служителите според техните способности и принос към дейността на администрацията;
- определяне на нуждите от развитие на всеки служител и подо¬бряване на професионалната му компетентност;
- подобряване на работните взаимоотношения, включително между ръководители и подчинени, както и на работата в екип;
- създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури на професионално и кариерно развитие.
Атестирането чрез ежегодно оценяване на трудовото изпълнение на всеки служител в държавната администрация се извършва от оценя¬ващ ръководител, под наблюдението и контрола на контролиращ ръково¬дител и на представителните синдикати в администрацията.
Ръководителят на съответната администрация осигурява цялост¬ната организация по провеждане на атестирането.