Лекции по Икономика

2. Отчитане касовото изпълнение на РБ в банките. Обща характеристика на системата на Единната сметка и технология на плащанията чрез СЕБРА.

Касовото изпълнение и отчитане на републиканския бюджет се осъществява както следва:
- В Министерството на финансите и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, администриращи приходи по  републиканския бюджет;
- В банковата система на две нива: 1) ТБ в отделните населени места, събиращи приходи по РБ; 2) БНБ, разгледана като основна каса на държавата, в която се акумулират в “единна сметка” всички приходи по републиканския бюджет и възстановените разходи.

Приходите по  републиканския бюджет постъпват в ТБ-администратори на бюджета:
- Безкасово, чрез представяне на платежни нареждания за плащане към бюджета от предприятия-данъкоплатци и физически лица;
- В брой на касата на банката или чрез касови служби на съответните териториални дирекции на Националната агенция за приходите;
- Чрез преводни операции въз основа на получени електронни съобщения от други ТБ;
- Чрез преводни операции за приходи по бюджета, предоставени под формата на субсидии или временни безлихвени заеми.
“Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета” – документът е предвиден за плащания, инициирани от физически и юридически лица. Включените в СЕБРА бюджетни предприятия използват този документ само за плащания, необслужвани чрез СЕБРА.
“Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета” – документът се използва само за плащания, инициирани от физически и юридически лица към сметки на администратори на публични вземания.
“Бюджетно платежно нареждане” - документът се използва за плащания от / за бюджетни предприятия, включени в СЕБРА и включва допълнителни реквизити.
“Платежно нареждане за директен дебит” - документът се използва за плащания в определени от Министерството на финансите и БНБ случаи.

Обща характеристика на системата на Единната сметка и технология на плащанията чрез СЕБРА.
Постъпилите в ТБ приходи подлежат на централизиране чрез специално изградена система на единната сметка. Единната сметка като концепция предполага акумулирането на единния паричен ресурс по  републиканския бюджет в един финансов център – касата, намираща се в БНБ. “Единната сметка” е концентрирането на всички плащания в системата на първостепенния разпоредител, както и осъществяването на агрегиран контрол върху разходите по сметките на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити в БНБ от Министерството на финансите.
“Единната сметка” разпоредител БНБ издаде и специален банков унифициран стандарт БУС 1302000 “Бюджетни плащания”.
За автоматичен контрол и управление на плащанията е въведена Система за Електронни Бюджетни Разплащания (СЕБРА). Системата представлява специален WEB – базиран софтуер, разработен по поръчка на Министерството на финансите от “Банксервиз” АД. Считано от 2002 се пристъпи към предоставяне на субсидиите на общините от централния бюджет чрез СЕБРА и платежните процедури на БУС 1302000. За 2004 в съответсвие със Закона за държавния бюджет поетапно в СЕБРА бяха включени автономните бюджети на НЗОК, БНТ, БНР, държавните висши училища, НОИ и учителския пенсионен фонд; от 2005 се осъществи и включването на органите на съдебната власт в СЕБРА.
Понастоящем участниците в СЕБРА са БНБ, Министерството на финансите, обслужващи ТБ и първостепенни и оторизирани второстепенни бюджетни предприятия.

Основни функции на СЕБРА:
- приема информация за инициираните чрез ТБ бюджетни платежни нареждания;
- приема от БНБ информация за лимитите за плащане на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и извършените от тях касови плащания в БНБ;
- осигурява възможност на първостепенните и оторизирани второстепенни разпоредители за разпределение на лимита за плащане между техните подчинени, както и за одобряване или отказване на плащането;
- осъществява връзка с БИСЕРА за изпълнение на одобрените плащания, насочва ги за сетълмент и получава информация от нея за резултатите;
- подготвя за получаване от ТБ на информация за статуса на всяко инициирано чрез тях плащане, както и за разрешения и свободен лимит за плащане на всеки обслужван от тях разпоредител с бюджетни кредити;
- предоставя детайлни и обобщаващи справки за нуждите на Министерство на финансите и първостепенните разпоредители.

СЕБРА поддържа следните категории информация:
- регистър на бюджетни предприятия, включени в СЕБРА, идентифицирани чрез съответен код;
- регистър на обслужващи банки, идентифицирани с уникален код, представляващ 8-разряден БАЕ код, присвоен по реда на Наредба №13 на БНБ или 8-разряден код, присвоен от оператора на СЕБРА, съгласувано с Министерството на финансите и БНБ;
- номенклатури, свързани с обработката в СЕБРА;
- детайлна и обобщена информация по различни признаци за всеки от участниците в СЕБРА.

Плащане чрез СЕБРА се извършва в рамките на съответния лимит на съответната първостепенна или второстепенна система. Лимитът на първостепенна система се задава и актуализира от Министерството на финансите чрез БНБ. Лимит на оторизирана второстепенна система се задава и актуализира от първостепенния разпоредител.
Система на единната сметка функционира по следния начин:
От държавните органи, организирани да събират приходи от бюджета след получаване на плащане от данъкоплатци и други задължени лица, събраните средства се интегрират в единен финансов център – касата на бюджета (БНБ). За целта се използват специални БИН сметки, през които преминават паричните потоци на бюджета. Всички разпоредители включени в единната сметка откриват в обслужващите ги ТБ две банкови сметки:
- транзитна сметка – чрез тях се събират приходите на бюджетните предприятия, включени в системата “единна сметка” и възстановени разходи на централния бюджет, като се използват само за плащания към единната сметка. Когато салдото им надхвърли 1000 лв, събраната сума по тази сметка се превежда в БНБ. Сметките задължително се зануляват, независимо от салдото им, в последния работен ден от месеца.
- Сметка за наличности – от тази сметка разпоредителите теглят пари в брой и могат да превеждат суми за покупка на валута. За целта исканата сума се заявява по общия ред чрез системата СЕБРА за получаване на нужното одобрение. Неусвоените средства в края на всеки месец се централизират.
Плащанията на бюджетните предприятия чрез СЕБРА се извършват с вальор “следващ работен ден” в рамките на няколко процедури:
- Иницииране на плащането – извършва се по инициатива на наредителя. За целта той съставя бюджетно платежно нареждане в 2 екземпляра, които представя за обработка в обслужващата го банка. Обслужващата банка осигурява обработването на всяко прието от нея бюджетно платежно нареждане с датата, на която то е прието за изпълнение, като генерира електронно съобщение, което насоча към СЕБРА;
- Обработка в СЕБРА – постъпилите в СЕБРА до 15.00 заявки за плащане се включват за одобряване от първостепенните или оторизирани второстепенни разпоредители в същия ден. Постъпващата в СЕБРА информация се контролира за коректна структура на файла, като при наличие на грешка файлът се отхвърля, както и за коректност и пълнота на данните във файла, като при наличие на грешка се отхвърлят само грешните съобщения. СЕБРА уведомява иницииращата плащането банка за резултатите от контрола със съобщение МТ195 “Резултати от валидацията”. Заявките за плащане се одобряват в рамките на свободния лимит за плащане на съответната система. От 21.00 до 24.00 одобрените заявки за плащане се предават към БИСЕРА със съобщения, чиято структура и съдържание се определя съгласно операционните правила за работа на БИСЕРА;
- Обработка в БИСЕРА – БНБ подава в БИСЕРА салдото на Единната сметка. БИСЕРА проверява кои плащания, инициирани чрез СЕБРА. Могат да бъдат изпълнени в БНБ при спазване на принципа на Р1Р0. До 5.00 на следващия ден БИСЕРА подава към счетоводната система на БНБ обобщена информация за плащанията, които могат да бъдат изпълнени до размера на салдото по Единната сметка. При недостиг на средства по Единната сметка БИСЕРА връща на СЕБРА съобщение за отхвърлено плащане МТ900. След изпълнението на подадените от СЕБРА преводни нареждания БИСЕРА подготвя и изпраща информация до банката-получател на превода за общата сума на насочените към нея преводи и разпределението й по клонове (МТ941) и пълна информация за всеки индивидуален превод (МТ130). На базата на получената от БИСЕРА информация БНБ задължава съответните сметки на бюджетни разпоредители и генерира съобщения МТ130 за извършване на сетълмент, които се подават към РИНГС за изпълнение в началото на системния ден.

Обработка в СЕБРА – след получаване на информация за резулататите от обработката на платежни нареждания в БИСЕРА, СЕБРА процедира по следния начин: За отхвърлените от БИСЕРА платежни нареждания поради липса на средства по Единната сметка СЕБРА маркира заявките за плащане като “отхвърлени от БИСЕРА поради липса на средтсва” и възстановява изразходвания лимит на конкретното бюджетно предприятие. Тези заявки за плащане подлежат отново на обработка от оправомощения служител на съответната система на следващия работен ден на СЕБРА;
Вътрешни операции в БНБ – до 11.45 на текущия оперативен ден всяко бюджетно предприятие може да инициира в БНБ касови операции в лв. и чуждестранна валута, презгранични и местни преводи.
Всяка операция се извършва при следните правила и процедури: - платежни документи се приемат само при наличие на свободен лимит за плащане в сметката; - след приемане на платежния документ информацията от него се въвежда в счетоводната система на БНБ и се проверява наличността на средствата по Единната сметка. При наличие на достатъчно средства счетоводната система на БНБ изпълнява платежната инструкция чрез вземане на съответните счетоводни операции и отразяването им в намаление на свободния лимит; - в 15.00 неизпълнените до момента плащания поради недостатъчна наличност по Единната сметка се анулират; - за извършените операции БНБ подава информация в СЕБРА, като посочва кода на конкретното бюджетно предприятие, от чието име е изпълнена операцията, както и кода за вида плащане; - СЕБРА ангажира лимит на конкретното бюджетно предприятие и съответната първостепенна система и подава информация за операцията към обслужващата банка. Ако БНБ не подаде кода на конкретното бюджетно предприятие, СЕБРА ангажира лимит от първостепенната система и операцията остава за последващо уточняване в СЕБРА;
Операции на ниво обслужващи банки – до 11.00 на следващия оперативен ден централата на всяка банка получава информация от РИНГС за общата сума по изпълнените бюджетни платежни нареждания, с която е заверена нейната сметка или от БИСЕРА за общата сума и разпределението й по клонове. Банката, обслужваща сметката на получателя получава пълна информация за всеки индивидуален превод. След получаване от БИСЕРА на резултатите от обработката на постъпилите плащания, СЕБРА подготвя и изпраща към всяка обслужваща организация информация за обслужваните от нея бюджетни предприятия, както следва: - статус на всяка подадена към СЕБРА заявка за плащане (МТ195); - разрешения и усвоения до момента лимит (МТ986); - операции, инициирани и изпълнени в БНБ (МТ900);
Централизация на бюджетни средства към БНБ – преди да пристъпи към изпълнение на операциите по централизация, всяка банка-администратор: - осчетоводява по сметката всички кредитни операции, включително резултатите от сетълмента на последната за деня заявка за сетълмент на БИСЕРА, изпълнена в РИНГС; - осчетоводява по сметката всички дебитни операции по платежни нареждания за директен дебит или платежни нареждания за кредитен превод и ги подава за изпълнение по установения ред с вальор следващия системен ден на РИНГС. Централата на банката обобщава цялата постъпила от обслужващата банка информация по централизацията и в срок до 1 час и 45 минути след получаване от БИСЕРА на резултатите от сетълмента на последната за деня заявка за сетълмент, изпълнена в РИНГС, подава към РИНГС нареждане за превод за общата сума в полза на Министерството на финансите. В срок до 18.00 централата на банката подготвя и чрез БИСЕРА предава към БНБ детайлна информация за всяка отделна операция по централизацията чрез съобщение МТ101. Постъпилите в БНБ чрез РИНГС от централите на ТБ общи суми по централизацията на средства към БНБ се осчетоводяват по временна сметка на Министерство на финансите, която е включена в системата на единната сметка. След постъпването от БИСЕРА на информация за отделните операции (МТ101), детайлизираните суми се осчетоводяват по сметките на крайните получатели. В началото на всеки работен ден БНБ подготвя и предоставя информация на Министерството на финансите пълна и точна информация за централизацията.

Движение на електронни съобщения в СЕБРА:
1. Обслужваща организация А1 генерира съобщение МТ101;
2. СЕБРА връща на изпращача опис на грешките при валидация на входящите съобщения – съобщения МТ195;
3. За одобрено искане за плащане СЕБРА генерира съобщение МТ103 и го изпраща в БИСЕРА;
4. БИСЕРА обработва приетите нареждания за превод и предава съобщенията МТ103 към ТБ – получатели;
5. БИСЕРА генерира и предава към СЕБРА съобщение МТ900 за платежните нареждания, които могат да бъдат изпълнени в БНБ, както и МТ195 за тези, които не могат да бъдат изпълнени в БНБ;
6. СЕБРА генерира и изпраща към обслужващата организация съобщения МТ900 за изпълнените платежни нареждания, МТ195 за отхвърлените заявки за плащане и платежни нареждания, както и МТ199 за всички приети и останали да чакат заявки за плащане