Лекции по Икономика

3. Отчитане на операциите по касово изпълнение на местните бюджети в банките

Местните бюджети се приемат не по – рано от месец март на започналата вече бюджетна година.
Структурата на местните бюджети е регламентирана подробно в Закона за общинските бюджети и аналогично на  републиканския бюджет най – общо е представена от приходи, разходи, трансфери и бюджетно салдо.
Приходната част на бюджета се попълва от 3 вида приходи: собствени приходи, субсидии и субвенции и преотстъпени приходи.

Приходите по местните бюджети постъпват по един от следните начини:
- В брой по бюджетната сметка на общината в ТБ-администратор по местните бюджети или чрез касите на дирекциите или на аналогични звена, администриращи събирането на местните данъци и такси;
- Безкасово чрез преводни операции от сметки на данъкоплатци в банката-администратор или чрез други банкови системи;
- Безкасово чрез системата СЕБРА от единната сметка в БНБ за предоставените от републиканския бюджет субсидии, субвенции, временни безлихвени заеми и преотстъпени от  републиканския бюджет приходи.

Собствените приходи на местния бюджет са представени от 3 групи:
- Местни данъци – данък върху недвижимите имоти, наследствата, даренията, при възмездно придобиване на имущество, данък върху превозните средства;
- Местни такси – такса за битови отпадъци, такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, такси за ползване на детски градини и общежития, туристически такси;
- Други приходи – приходи от предоставени концесии, от наеми на общинско имущество, от глоби и санкции, налагани от органи на общинската администрация, от лихви и неустойки, от технически и административни услуги, от сделки с общинско имущество.

Субсидиите и субвенциите са основни представители на трансферите в структурата на местните бюджети и представляват безвъзмездно предоставени средства от финансиращ бюджет, които по правило са безлихвени и невъзвръщаеми.
Субсидиите са два основни типа: обща допълваща субсидия и целеви субсидии.
Субсидирането на общините се извършва чрез СЕБРА от единната сметка по реда на БУС 1302000 Бюджетни плащания. В случай, че към края на годината има неусвоена субсидия, тя се възстановява по сметка на РБ.
Целевите субсидии не се планират в Закона за ДБ. Те се отпускат инцидентно за финансиране на конкретни мероприятия през годината, за инвестиции с местно значение или за посрещане на текущи разходи за мероприятия с национално значение.
Субвенциите имат целеви характер, те са условни и стават възвръщаеми, ако получателят им не изпълни условията, които са били поставени при финансирането.

Чрез разплащателната система СЕБРА се предоставят следните субсидии и трансфери:
- Обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
- Субсидия за местни дейности;
- Целева субсидия за капиталови разходи, включително и в делегираните от държавата дейности;
- Целева субсидия за провеждане на държавната политика за развитието на общинните и за изпълнение на национални, регионални и международни програми и проекти и за съфинансиране по програми и проекти на ЕС;
- Трансфер за преотстъпени данъци по ЗДДФЛ;
- Други трансфери, както следва: - за изграждане, реконструкция и основен ремонт на общински пътища; - за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища; - за изграждане и ремонт на общински пътища; - за разлики в цените на жилища; - за покриване на ДДС за общински проекти по програма САПАРД; - субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози; - компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год.; - компенсации за безплатни или по намалени пари пътувания.
Преотстъпените приходи - целта на това преотстъпване е финансиране на предприятия извън публичния сектор. В публичния сектор основен представител на преотстъпен приход е данъка върху доходите на физически лица.
Общините финансират своите разходи. В разходната част на общинския бюджет общинския съвет определя бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг. Бюджетните кредити за текущи разходи осигуряват средства за нормалното осъществяване на дейностите, свързани с предоставяните от общината публични услуги.

Разходната част на общинския бюджет е представена от 2 групи разходи:
- Разходи за издръжка на функции или дейности на общината – общинските функции могат да бъдат здравни, културни, социални, комунални и благоустройствени, по управление на общинска собственост; административно-техническо обслужване; опазване на околната среда; опазване на обществения ред; защита от бедствия и аварии. Тази група разходи технически се изразява в предоставянето на трансфери към финансираните предприятия от съответна функция;
- Разходи за собствена издръжка на общинската администрация – тези разходи са предвидени за да функционира бюджетното предприятие “Община”.
Във връзка с възникването на бюджетен дефицид или временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет финансирането се осигурява чрез извънбюджетни средства и фондове на общината и други финансови институции.

Общински дълг се поема с решение на общинския съвет и се формира от:
- Емисиите на общински ценни книжа;
- Дълга, поет с договори за общински заеми;
- Дълга на общинските предприятия ;
- Изискуемите общински гаранции;
- Временни безлихвени заеми;
- Задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над 2 год.

Общината може да поеме дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност, за рефинансиране на съществуващ дълг, за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства и за осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции.
Общината може да поеме краткосрочен дълг за финансиране предоставянето на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета, за капиталови разходи, за неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства и за плащания по изискуеми общински гаранции.
Източници за обслужване на общинския дълг са собствените приходи на общината, общата изравнителна субсидия и държавните трансфери за делегирани от държавата дейности.
Годишния размер на плащанията по дълга във всяка отделна година не може да надвишава 25% от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
Номиналът на издаваните общински гаранции не може да надвишава 5% от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.