Лекции по Икономика

5. Отговорности на държавните служители

Държавните служители носят отговорност, когато са нарушили виновно своите служебни задължения. Отговорността на държавните служители може да бъде различна : наказателна, административна, дисциплинарна, имуществена.
Наказателната отговорност на държавните служители е предвидена в Наказателния кодекс. Наказателна отговорност носят тези държавни служители, които са извършили престъпления по повод или при изпълнение на служебните си задължения, или са използвали служебното си положение, за да извършат престъпното деяние. Престъпното деяние трябва да е свързано със служебното качество на държавните служители. Ако то не е свързано с качеството им на държавни служители ще бъде налице наказателна отговорност на служителите в качеството им на обикновени граждани, на частни лица. Наказателната отговорност на държавните служители е предмет на наказателното право.
Административната отговорност на държавните служители се поставя в действие, когато служителите са извършили административно нарушение. Тя се реализира по реда на Закона за административните нарушения и наказания и не се различава по общите си постановки от административната отговорност на всички останали граждани. Съществуват някои изрични правни разпоредби относно административната отговорност, произтичащи от спецификата на положението на държавните служители. Така подлежи на административно нказание длъжностно лице, което не изпълни нареждане на по-горестоящ административен орган или предписание на съд да издаде съответен административен акт или документ. Подлежи на административно наказание също така длъжностно лице, което без уважителни причини:
1. Не се произнесе в срок по молба или предложение за издаване на административен акт или по жалба или протест срещу такъв акт;
2. Не препрати своевременно жалба или протест срещу административен акт на по-горестоящия административен орган или на съда.
Във връзка с определянето на административно-наказателната отговорност има специална уредба, която засяга отговорността на държавните служители - постановено е, че за административни нарушения,извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. Административната отговорност се осъществява от административно наказващи органи, които са определени от закон или указ.
Дисциплинарната отговорност е пряко произтичащата от служебното им положение отговорност на държавните служители. Тя е типичната отговорност за нарушение на трудовата и служебната дисциплина. Държавният служител, който е нарушил виновно своите служебни задължения, носи дисциплинарна отговорност. Предпоставка за налагане на дисциплинарни наказания са дисциплинарните нарушения.
Дисциплинарни нарушения са: 1. неизпълнение на служебните задължения; 2. забава на изпълнението на служебните задължения; З.неспазване на кръга на служебните правомощия; 4. Нарушение на задълженията спрямо гражданите; 5. Грубо, невъзпитано и неуважително отношение спрямо гражданите.
Дисциплинарните наказания са: 1. Забележка; 2. Порицание; 3. Отлагане на повишението в ранг до една година; 4. Понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година; 5. Уволнение.
В области, където общите положения на Закона за държавния служител се оказват недостатъчни и където характерът на държавната служба налага по-специални изисквания към служебното поведение и служебната дисциплина, се издават специални нормативни разпоредби (най-често под формата на ведомствени дисциплинарни правилници или наредби за дисциплинарна отговорност).
Дисциплинарните наказания се налагат от органа по назначаването с мотивирана писмена заповед.
Имуществена /гражданска/ отговорност могат да носят държавните служители, когато с неправомерните си действия са нанесли имуществени вреди на различни собственици - частни лица, организации, държавата. Държавните служители отговарят за вредите, които са причинили умишлено или при груба небрежност на държавата или на гражданите чрез незаконосъобразни действия или бездействия при или по повод изпълнението на служебните им задължения. В тази връзка трябва специално да се отбележи отговорността на държавата за вреди, причинени от незаконни актове, действия или бездействия на нейни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. В тези случаи длъжностните лица, признати за виновни, отговарят пред държавата за изплатените от нея обезщетения при условията и реда, предвиден в съответните закони.