Лекции по Икономика

15. Срочни борсови сделки.

Това са сделки при които задълженията на двете страни влизат в сила не от деня на сключване на договора, а от датата за изпълнение на посочено в него бъдеще време. Срочните сделки могат да бъдат спекулативни и хеджърни. Спекулативната сделка е свързана с реална доставка на стока в бъдеще време. Този вид сделка се осъществява от спекуланти, които сключват срочни борсови сделки с цел извличане на печалба от евентуалното изменение на цените в благоприятна за тях посока при препродажбата на сключения от тях контракт.

Другата разновидност на срочните борсови сделки е хеджирането. Хеджърите обратно на спекулантите разглеждат срочните борсови сделки като средство за предпазване от ценови риск. Хеджирането цели винаги да ограничи предполагаема загуба или да предпази от нея. Хеджирането може да бъде "дълго" и "късо". Дългото хеджиране се използва от купувачите на реална стока с цел продажбата й в бъдеще. За тази цел те ще извършат обратна операция- продажба. Хеджирането е обратна борсова операция. Продавачът купува, това което е продал, а купувачът продава това което е купил.

Форуърдни сделки
Форуърдната сделка е сделка с бъдеща доставка на стока. При сключване на сделката стоката може да не е в наличност, дори е възможно да не е произведена. Прилага се от производители на селскостопански стоки, руди, полезни изкопаеми, които са принудени "на зелено" да продават своята стока. В подобна позиция могат да изпаднат и купувачи на споменатите стоки.
Определящо за форуърдната сделка е: значителната разлика във времето на сключване и времето на доставка на стоката; сключване на сделката при цени по курса на деня на сключването; контрактът не подлежи на ликвидност; прекратяване на договора е възможно при изрично взаимно съгласие на партньорите. Противно на изгодата от гарантираната покупка или продажба е съществуването на голяма възможност от ценови, валутни, търговски, транспортни, политически и природоклиматични рискове. В съвременните условия се търсят средства да се противодейства на тези рискове. Този вид сделки се извършват обикновено на извънборсовите пазари, на тържищата, но една част от тях се извършват и на борсите.

Фючърсни сделки
Широкото използване в международната търговия на предварителни сделки със забавен срок на доставка, бурното развитие на информационните и комуникационните системи (особено развитието в областта на транспорта и съобщенията), усъвършенстване на системите за стандартизиране и сертификация на стоките утвърждават нововъзникналите срочни пазари и довеждат до появата на нов вид сделки - бъдещите (фючърсни) сделки или сделки с бъдеща доставка. Тази сделка с бъдеща доставка (фючърса) е стандартизиран договор за покупко-продажба на стока по определена днес цена, но с бъдещ срок на доставка и последващо плащане.
През последните години в развитите страни получиха особено голямо разпространение специален вид финансови инструменти, които са наречени деривати. Това са опционните и фючърсните контакти. Те представляват договори (споразумения) между две страни по повод на някакъв трети актив, например съкровищни облигации, злато и др. Те се наричат инструменти деривати, защото придобиват своята стойност от този трети актив.
Фючърсния договор третира права и задължения по повод на някакъв актив, например съкровищни облигации. Купувачът на фючърсен договор, наречен дълга страна по договора има правото и задължението да получи договорения актив на някаква бъдеща дата. Продавачът на договора наречен къса страна, има правото и задължението да достави актива на определената бъдеща дата. Цената, по която ще бъдат доставени облигациите, се договаря на борсата, при продажбата от късата на дългата страна по договора. Така че и двете страни знаят точно колко ще им струват облигациите, например след 6 месеца или една година.
Срочни борсови сделки с премия (опционни сделки)
Срочни борсови сделки са тези сделки при които продавачът или купувачът могат срещу заплащане на предварително уговорена премия да откажат изпълнението на сделката. Основното в този вид борсови сделки е възможността за неизпълнение на договора. При опционните сделки едната от страните срещу премия приема безусловно и неотменимо задължение да продаде на другата страна или купи от нея на определена дата в бъдеще, определено количество стока по договорена цена в момента на сключване на контракта.
Правото на опция е прехвърляемо. Опцията може да се препродава. Това дава възможност за борсова спекулация. Според вида на правото опцията се дели на:
- Опция "пут" за продажба Това означава, че купувачът има право да продаде дадена стока на определена при издаването на опцията дата и на определена цена.
- Опция "кол" за покупка С нея се определя правото на купувача да закупи дадена стока на определена дата.
Разликата между опционните и фючърсните сделки е само в базата на определяне на цената. Друга разлика е че опционните сделки дават на купувача правото, но не го задължават да изпълни договора. Тази характерна особеност дава добра защита от валутния риск.