Лекции по Икономика

21. Организационни планове.

Обвързват се с основни функции и дейности, които се изпълняват в организацията. Какво да се направи, какви резултати да се постигнат, от кого, с какви средства, къде? Планират се резултатите, които ще се постигнат в отделните функционални полета – конкретизация на функционалните стратегии.

1. Маркетингов план
Какъв продукт, на каква цена, с какви разходи и по какъв начин ще се представи на пазара.
- целеви пазар и сегменти
- колко е броя на сегментите
- ще се използват ли различни стратегии за отделния сегмент
- каква печалба се очаква
- продуктова стратегия – причините, поради които потребителите ще купуват, външен вид, гаранции, сервиз, дизайн. Какви стъпки ще бъдат предприети за подобряване на слабите страни
- дистрибутиционна стратегия – каналите на дистрибуцията да се опишат, как ще се съгласуват помежду си
- ценообразуване – какви подходи на ценообразуване ще бъдат използвани, ценова политика
- план за продажбите – в натурално изражение по години и по продукти, да се включи и план за цените по години и по продукти
- план за приходите – умножава се натуралния обем по цената за съответния продукт и за съответната година
- въпроси свързани с промоциите и рекламата

2. Производствен план
Дава представа за цялостното изготвяне на продукта, включително и локализацията – къде ще е производството
- какви производствени помещения са необходими – конструкция, площ, целево предназначение, дали и доколко са съобразени с изискванията на производството, дали са собствени или под наем, дали възнамеряваме да ги придобием или не
- машини и съоръжение – да се опишат тези, с които разполага организацията и да се посочат основните характеристики, видове и предназначение. Онези, които са важни за осъществяване на производствената дейност. Доколко машините и съоръженията отговарят на съществуващото производство. Какво ново оборудване е необходимо з нормалното функциониране на организацията. Ако се закупува ново оборудване какво ще бъде, по какъв критерий, кога ще дойде, къде ще бъде монтирано, как ще бъде финансирано
- производствен процес – описан достатъчно подобно и без навлизане в излишни детайли. Акцентира се върху предимствата, нужен ли е график за производствения процес
- доставчик – да посочим кои са ключови доставчици, къде са разположени, кои са резервните, имаме ли сключени договори, дали са дългосрочни или краткосрочни, каква е схемата на доставките, плащанията, как ще се съхраняват суровините, съхранение на готовата продукция – изисквания

3. План за организацията и управлението
- Под каква организационно –правна форма ще се развива бизнеса
- каква ще бъде структурата на собствеността
- каква ще бъде организационно-управленската структура – равнища, звена, управленски екип – брой, опит, какви специалисти, как ще си взаимодействат, как ще бъде обвързано възнаграждението на мениджърите с резултатите, под каква форма ще бъде това възнаграждение
- осигуряване на персонала - УЧР, необходима работна сила с необходими качества. Критерии за атестация, охрана на труда, поддържане на здравословна среда, запазване на дееспособността
- дейности свързани със създаване на определен социален климат

4. Финансов план
В него намират отражение всички предишни планове и резултатите от минали периоди – те са показател за резултатите на организацията досега
Обхваща бъдещи събития в организацията, отнасящи се до управление на платежните средства – приходи и разходи, тяхното ниво, инвестиране на средства, покриване на дефицити
- установяване на нуждите от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни платежни средства
- установяване на потребностите от инвестиционен капитал
- избор на оптимални източници за финансиране на дейността, както и на различни инвестиционни проекти
- осигуряване на платежоспособност на организацията по всяко време – планиране на паричните потоци и ликвидност /да има пари в брой/
- прогноза за балансовия отчет – откъде се финансира фирмата, за какво харчи парите. Такива прогнози се правят за всяка година от плановия период, желателно е за първата година да се направят за тримесечие. Използват се и коефициенти – отчети и прогнози, показатели за растеж, рентабилност, платежоспособност или ликвидност, както и други показатели, свързани с детайлна оценка на резултати, постигнати от организацията
- прогноза за приходите от продажби, за разходите, за печалбите, за загубите
- прогноза за паричния поток, който влиза и излиза от организацията