Лекции по Икономика

22. SWOT анализ.

Не просто извеждаме, а търсим такива страни, които имат важно значение за организацията и отношение към стратегията и:

1. Потенциални, силни страни /S/
- компетентност на организацията в ключови области
- по-добри производствени възможности
- разходни предимства – общи разходи и структура на организацията
- наличие от икономия от мащаба, от която организацията се възползва
- други компонентни предимства
- признаване на организацията за пазарен лидер
- по-добри конкурентни умения, свързани с воденето на конкурентна борба, по-добри машини и т.н.
- организацията е добре приета от клиентите
- добро управление
- наличие на адекватни собствени финансови ресурси, като възможност на организацията да финансира дейността си и целите заложени в нейния бизнес план
- възможността, способността на организацията да се изолира от конкурентния натиск и 5-те сили на конкурентната среда

2. Слаби страни (W)
- Остаряла материална база и съоръжения
- Стари технологии и технологични решения
- Изоставане в научно-изследователската, развойна и внедрителска дейност
- Твърде тясна продуктова гама
- Наличие на вътрешно-организационни проблеми, свързани с ефективна липса на ключови умения и компетенция
- Липса на добри управленски кадри
- Влошаващи се конкурентни позиции
- Ниска рентабилност – средствата, които организацията изразходва и връща с много малка добавка
- Липса на ясна стратегическа дейност – не се знаят целите на организацията
- Слабост в реализацията на стратегията
- Лош пазарен имидж
- Не добра мрежа за дистрибуция, не отговаря на необходимите условия
- Слаби маркетингови умения
- Трудност, недостиг на финансови средства за реализирането на бизнес плана и др.

3. Благоприятни възможности от страна на организацията /O/
- възможност за обслужване на нова група потребители
- възможност за навлизане на нови пазари и пазарни сегменти
- възможност за диференциация на дейността в свързани продукти
- възможност от придвижване към по-добра стратегическа група от гледна точка на промени в средата /пр. отпаднала е организация от тази група или пазара се е разпаднал/
- бърз пазарен растеж
- възможност за вертикална интеграция и др.

4. Потенциални външни заплахи /T/
- бавен пазарен растеж
- нарастване продажбите на стоки заместители
- стремеж за навлизане на нови конкуренти
- нарастване силата на доставчиците при преговори
- промяна в потребностите и вкусовете на потребителите
- неблагоприятна промяна в бизнес цикъла
- неблагоприятни демографски промени
- неблагоприятна обществена нагласа към бизнеса на организацията
- неблагоприятна държавна политика /засилени данъци, облагания/

Различните стратегически ориентирани SWOT страни имат различно въздействие върху организацията.
SWOT матрица – важен инструмент за управлението, който съчетава вътрешната сила/слабост на организацията с външните заплахи/ благоприятни възможности и на тази снова да се реализират възможни стратегии. Взимаме конкретни силни страни в организацията и благоприятни възможности и търсим допустимите стратегии. Трябва да знаем кои силни страни и кои благоприятни възможности използваме. Когато обединяваме SO трябва да търсим специфични стратегически насоки, не да използваме общи стратегии /на лидер, на диференциация/ - тези стратегии не ни дават специфична насока.
SWOT матрицата генерира алтернативни стратегии, а не избира или определя коя е най-добрата от тях. Най-общо казано в полетата има няколко насоки:
- поле 1 – стратегии на използване и засилване на S и O
- поле 2 – използваме О, за да минимилизираме W
- поле 3 – използваме S, за да избегнем заплахите от средата
- поле 4 – намаляваме W и се опитваме да избегнем Т /при сливане с друга организация, намаляване обема на производство и др./