Лекции по Икономика

23. Стратегически анализ на веригата: дейности – създаване на потребителска стойност разходи.

Идеята на този анализ е да се разгледат разходите по цялата верига на издаването на продукта – от доставчика до крайния потребител, независимо от границата на организацията, за да се прецени къде се въздейства /както в организацията, така и извън нея/, за да се получат конкурентни предимства.
Когато говорим за разход трябва да знаем, че всеки разход създава потребителска стойност. С оглед минимилизиране на разходите можем да се освободим от неефективни дейности, но можем и да разширим границите на организацията с други, свързани с дадения продукт дейности, които биха могли да снижат разходите за крайния продукт.
Анализа е от доставчика до крайния потребител, трябва да съберем информация за структурите на разходите извън нашата организация /доставчици, дистрибутори, търговци, потребители/. Трябва да съберем информация и за разходите на конкурентите, за да сме сигурни, че сме си свършили работата.
Този анализ на веригата дава важна информация , която трудно може да се получава, защото излизаме извън нашата организация.

Има три области в разходната верига:
1. доставчика - Ако има проблеми в доставчика може да му се окаже помощ, за да намали своите разходи, да се поеме траен ангажимент, който би му позволил да предприеме действия за намаляване на разходите си. Поглъщането на доставчика ще доведе до по-голям контрол. Друга възможност е употребата на по-евтини заместители. Намаляване разходите по логистика
2. производството – Ако има проблем в производството може да се подобрят организационните методи на работа, елиминиране на негативни дейности с големи разходи, които нямат потребителска стойност, извеждане на дейности, които пораждат всички разходи извън организацията, инвестиране в технологични подобрения, които спестяват разходите, преразглеждане бюджета на организацията с цел оптимизиране на всички вътрешни разходи, не само производствени
3. дистрибуцията – Ако има високи разходи, свързани с дистрибуцията, то може да се наложи смяна на дистрибутора, поглъщане на дистрибутор, създаване на собствена мрежа, договаряне на по-добри условия, с по-дългосрочни връзки, опит за компенсация на разходите в дистрибутора чрез намаляване на разходите преди него, т.е. пренасочване разходите някъде другаде

Сравняване фирмената конкурентна сила спрямо ключовите и конкуренти по отношение на ключовите фактори за успех в бранша и други интереси
Извеждане на ключови фактори чрез браншови анализ. Оценка кои ключови фактори да се изберат дават експерти. Всеки фактор се оценява по предварително избрана скала /пр. от 1 до 5/, като се сумират факторите от всяка организация се вижда нейната конкурентна сила


Завършекът на анализа на организацията формира фирмени стратегически проблеми и въпроси. Той трябва да посочи къде управлението да насочи своите усилия. Дотук говорихме за организация в един бранш