Лекции по Икономика

32. Модели на планова промяна. Теория на полето

Тази теория може да се използва за промяна на организации, групи или отделни личности. Създадена е от Курт Левин през 1963г. Той използва ориентираната към моделите на физиката психология, при която човешкото поведение се анализира в рамките на психологични силови полета.
На тази база се стига до извода , че полето се състои от сили, които подтикват към изменение (акселериращи) и такива, които възпират измененията (рестрикционни сили).
Задължително условие за да просъществува една организация е да има равновесие между тези две групи сили. Този модел може да се осъществи по следния начин:
- стимулиране на акселериращи сили,
- отслабване въздействието на рестрикционните сили,
- промяна на посоката на въздействие на силата.
Процесът на промяната протича в следните етапи:
1. Преодоляване на старото равновесие- необходимо е да се създаде готовност за промяна и се осъзнае проблемът.
2. Движение към ново състояние- трябва да се създадат и изучат нови начини на поведение и способи за тяхното регулиране.
3. Фиксиране на новото равновесие.