Лекции по Икономика

46. Предприемачи и пазари. Характеристика на пазарната среда

Пазарната система. Пазарната икономика поставя нови изисквания пред фирмите. Проблемите за управленски решения в условията на неопределеност, рискът, конкуренцията са само част от характеристиките, определящи потребността от ново икономическо поведение.
Пазарната среда включва три основни компонента: производство-пазар (търговия)-потребител.
Чрез търговията се осъществява връзката между производителя и потребителя. При това тя снема задължението на производителя за реализацията, а на потребителя- за търсене на производител и съхраняване на стоката до момента на потреблението. Чрез правата или обратната връзка и производителят и потребителят се информират, респективно въздействат върху пазара. Последният в тесен смисъл е мястото, където се срещат производителя и потребителя, а в широк смисъл изразява отношението между тях. Връзката в този случай се осъществява от търговците. По този начин търговията чрез паричния механизъм регулира взаимоотношенията „производител-потребител”. Това осмисля на практика търговската печалба.
Основен регулатор на взаимоотношенията производител-потребител е цената на стоката. Тя има обективна и субективна страна. Обективната страна за производителя е чрез определяне на по-висока цена на стоката да се получи по-висока печалба. Това може да стане, като се:
а) заобикалят търговските звена и се търси възможност за по-непосредствен достъп до потребителя;
б) използва конкурентното търсене на потребителя;
в) реализира стоката на различни места в различни периоди от време.
За потребителя субективната страна на цената се определя от стремежа за закупуване на стоката по цени по-ниски от пазарните (липса на предлагане, на разнообразие в номенклатурата на предлаганите стоки и т.н.). Независимо от субективните интереси на производителя и потребителя в крайна сметка се определя цена, която се връчва при покупко-продажбата на стоката. В този смисъл тя вече е обективна цена и съчетава в себе си влиянието на всички стопански и извън стопански фактори.
Като права връзка между производителя и пазара действа предложената стока. Цената на нейната реализация, както и срокът се получава като информация чрез обратна връзка. По този начин за производителя в условията на пазарната среда решаващо значение има проучването на пазара. За потребителя пазарната връзка е в предложената цена на стоката (субективната цена), а обратната връзка се формира от обективната цена по която се извършва продажбата или отказът за продажба. За това от гледна точка на потребителя проучването на пазара е ориентирано само към търсене на по-ниска цена при удовлетворяващи характеристики на стоката.
Ролята на пазара като регулатор на търсенето и предлагането позволява да се извършват проучвания в следните направления:
а) поведението на производителя в изменящата се пазарна среда. Това налага да се разработи стратегия на производителя с отчитането на факторите за неопределеност в пазарната среда;
б) пътища за разработване на стратегия за адаптиране в перспектива в определен порядък.
В първия случай производителят трябва да предвиди възможни отрицателни изменения на пазара и да разработи собствен механизъм за запазване на устойчивостта, във втория производителят е в непрекъснат контакт със средата и начинът на адаптиране има характер на изработване на стратегия в оперативен порядък.
Аналогични проблеми съществуват и за потребителя на стоката. Разликата е в степента на активност по отношение на пазара. Докато производителят може да провокира търсене чрез предлагане на разнообразие в асортимента и нови изделия, то потребителят може да избира и да предявява претенции, само ако има информация за нови образци и размери на цената на други места, т.е. при други пазарни условия.