Лекции по Икономика

6. Общи характеристики на организациите

6.1 В зависимост от външната среда организацията не може да бъде затворена в себе си. Цялата й дейност е насочена навън и има за цел задоволяване на външни потребности. Тя функционира, като осъществява непрекъснати двупосочни връзки с външната среда, където са потребителите, доставчиците, конкурентите, пазарите, държавните и общинските органи, определящи икономическите правила и нормативни условия, обществените и политическите организации, отразяващи възгледите на обществото.
Същевременно от там постъпват всички ресурси на организацията– хора, капитали, материали, горива, енергия, техника, технология, които тя преобразува, трансформира в стоки. Всички организации използват, макар и в различно съотношение, ресурси от външната среда. Именно затова външната среда влиза в ролята на ограничител на стопанската дейност. Това е така, защото от една страна ресурсите в нея са ограничени и подлежат на пространственно и времево разпределение и преразпределение, а от друга- задоволяавните потребности също са ограничени и също подлежат на разпределение и преразпределение в съответствие с търсенето и предлагането.
6.2 Индивидуалност на вътрешната среда.
Индивидуалността на вътрешната среда на организацията се определя от:
- предназначението и спецификата на целите й;
- процесите на тяхното постигане;
- фирмената култура.
Същевременно вътрешната среда на организацията се характеризира с разделение на труда между сътрудниците в нея. Хоризонталното разделение на труда създава възможност всеки от тях да изпълнява своя част от работата за постигане на общата цел. Посредством вертикалното разделение на труда се осъществяват управленските дейности.
6.3 Необходимост от мениджмънт.
Тя произтича от потребността разделените в трудово отношение стопански и управленски дейности да се извършват съгласувано и целенасочено, което става чрез тяхното планиране, организиране, контролиране и координиране. Оттук и нуждата от специален вътрешноорганизационен апарат и технология на управлението. Мениджмънтът, пише Питър Дракър, е особен вид дейност, която превръща неорганизираната тълпа в ефективна, целенасочена и производителна група.