Лекции по Икономика

10. Средства за контрол върху достоверността на на счетоводната кореспонденция. Оборотни ведомости.

Моделът на двойното записване съдържа в себе си контролната функция и ако се прилага точно , не е възможен грешен завършек. Вероятността все пак , грешно да се изберат сметки за кореспонденция, да се отразят грешни суми или да се пропуснат операции и др. , налаг ада се използват специални инструменти за контрол. Те имат особено значение в заключителната фаза на даден период. Обобщената за дадения период информация, се представя в така наречената оборотна ведомост. Наименованието на това средство за контрол подсказва, че оборотите по отделните счетоводни сметки (дебитна и кредитна страна) са обект на проследяване . Наличието на кореспонденция може да липсва, но отраженито от нея върху счетоводните сметки са налице. Наличието или отсъствие на кореспонденция между счетоводните сметки разграничава обикновената от шахматната оборотна ведомост. В теорията се разглежда и така наречената матрична оборотна ведомост, но в практиката тя почти не се прилага.

Обикновената оборотна ведомост има списък на активните и пасивните счетоводни сметки, началните салда по тях, оборотите и крайните салда.
При безгрешна кореспонденция между счетоводните сметки, дебитните и кредитните страни ( за началните салда, оборотите и крайните салда) са равни. Този резултат позволява да се състави счетоводен баланс на предприятието за съответния период, като началните салда намират отражение в балансовата схема в колоната за предходния период, а крайните салда- в колоната за текущия ( отчетен ) период. Оборотната ведомост, следователно е средство за контрол върху правилното осъществяване на кореспонденцията между счетоводните сметки и една възможност за анализ на обобщената счетоводна информация.
Обикновената оборотна ведомост е както за синтетичните, така и за аналитичните счетоводни сметки.Пример: 
                                 Обикновена оборотна ведомост на синтетичните сметки.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование
           на                                   Начални салда            Обороти                  Крайни салда
сметките
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               Дт                 Кт            Дт              Кт                Дт               Кт
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Машини                            56 000                -               -                 -               56 000           -
Материали                         1 000                -           5 000             -                  6 000           -
Каса                                   3 000                 -               -            2 000              1 000          -
Разплащат.с/ка в лв.        5 000                 -                            2 000              3 000           -
Основен капитал                  -              50 000            -                 -                    -          50 000
Резерви                                -                8 000            -            6 000                  -          14 000
Печалба                                -               6 000        6 000              -                     -              -
Доставчици                           -               1 000        2 000         3 000                   -            2 000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всичко                            65 000            65 000     13 000        13 000             66 000      66 000
=========================================================================   


                  Шахматната оборотна ведомост е по-малко използвана . Тя се равнява в дебитните и кредитни обороти.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дебит  /                           302      503       501       401      111      123                 Дебит обороти
            Кредит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
302 "Материали "                     2 000      -         3 000      -          -                         5 000
503 "Разплащателна"     -                                 2 000      -          -                         2 000
501"Каса"                        -           -           -            -          -          -                            -
401"Доставчици"            -          2 000     -            -          -          -                         2 000
111"Резерви"                 -             -         -             -         -          -                            -
123"Печалба"                 -             -        -             -      6 000       -                         6 000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кредитни обороти        -           4 000     -         5000   6 000       -                         15 000                     
===========================================================================

       Съществува също така  и "контролен баланс", който се прилага вместо оборотна ведомост.