Лекции по Икономика

9. Метод на двойно записване по счетоводните сметки.


10.1.Същност на метода.

       В счетоводните сметки, се натрупва информация за състояния, промени  ирезултати в счетоводните обекти. Информационният счетоводен процес представя отделните обекти като взаимнозависими. Всеобща закономерност е: промяната в един обектвинаги да води до промяна в други    обекти.  Двустранният процес е с еднакви стойностни измерения.


10.2. Модели на счетоводно отразяване на стопанските операции чрез метода на сметките и двойното записване по тях.

Всяка стопанска операция, каквато и да е тя по своята същност, намира счетоводен израз чрез своето записване по счетоводните сметки. Измененията в един обект, или множество обекти, винаги водят до същите стойностни изменения в друг обект , или множество обекти.
Например:  закупените за 2 000 лв. материали, се заплащат с 2 000 лв.От гледна точка на делението на счетоводните обекти на активи  и пасиви , тези изменения могат да бъдат еднопосочни -само за активите или само за пасивите  и двупосочни - едновременно за активите и пасивите.

Пример:

                                                счетоводни обекти
Активи                                                                                              Пасиви
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материали                          + 2 000
Парични средства               - 2 000


Същата стопанска операция може да намери отражение едновременно и в активите  ив пасивите. В случай, че доставените материали на са изплатени, то като стойност на Доставчика се дължат 2 000 лв. Например:

                                              счетоводни обекти
Активи                                                                                                Пасиви
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материали                      +2 000  лв.                    Доставчици       + 2 000 лв.                 


Възможно е доставените материали да се изплатят на доставчика сама наполовина, а останалата сума да остане дължима. Например:


                                             счетоводни обекти
Активи                                                                                               Пасиви
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материали              +2 000                                  Доставчици         +  1 000
Парични средства   - 1 000      Когато дължимата сума на доставчика се изплаща:

                                             счетоводни обекти
Активи                                                                                              Пасиви
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Парични средства       -1 000 лв.                       Доставчици          -1 000 лв.


 Изводът е , че винаги  стойностанат промяна в един обект, ще доведе до същата стойностна промяна в друг обект. Двете страни в модела на счетоводните сметки
улесняват  отразяването на двойнствените изменения в счетоводните обекти. Счетоводните сметки, представени  по- горе, , ще имат модел, при който увеличението на  активната сметка " Материали" с 2 000 лв. ще доведе до равностойнота намаление в друга активна сметка " Парични средства" с 2 000 лв.


Дт                                          с/ка  " Материали"                                 Кт
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нач. салдо          1 000
--------------------------------------------------------------
Увеличение    +  2 000
--------------------------------------------------------------
Крайно салдо     3 000 
===============================

Дт                                  с/ка "Парични средства"                             Кт
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начално салдо          5 000
------------------------------------------------------------
                                                            Намаление                  -  2 000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Крайно салдо            3 000
==============================

        В следващия случай   моделът на сметките показва, че  50% от сумата за доставените  за 2 000лв. материали е изплатена, а останалата се дължи на доставчика, т.е. увеличението в една активна сметка с 2 000 лв. е довело до увеличение на друга пасивна сметка с 1 000 лв. и намаление на друга а ктивна сметка също с 1 000 лв.    

Дт                                        с/ка "материали"                                  Кт
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начално салдо             1 000
---------------------------------------------------------
Увеличение              +  2 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Крайно салдо               3 000
=============================
Дт                                        с/ка" Парични средства "                      Кт
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начално салдо            5 000
-------------------------------------------------------
                                                                    Намаление                 -1 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Крайно салдо              4 000
===========================

Дт                                    с/ка "Доставчици"                                    Кт
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Начално салдо                  1 000
                                                         --------------------------------------------------------------
                                                           Увеличение                   +  1 000
                                                         --------------------------------------------------------------
                                                          Крайно салдо                      2 000
                                                         ===============================

     Изплащането на дължимите суми :

   Дт                               с/ка "Парични средства"                           Кт        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начално салдо            5 000
--------------------------------------------------------
                                                                Намаление                - 2 000   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Крайно салдо             3 000
============================

Дт                                с/ка " Доставчици"                                      Кт
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          Начално салдо                1 000
                                                          -----------------------------------------------------------
Намаление               -2 000                Увеличение                 +  2 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          Крайно салдо                   1 000
                                                         ==============================
 Измененията показват, че намалените парични средсва с 2 000 лв. са предизвикали намаление в задълженията към доставчиците с 2 000 лв. Подобни са измененията и в следващия модел на  счетоводните сметки, при което се приема, че са изплатени останалите, все още дължими вече към доставчика суми, т.е. 50% от равностойността на материалите

Дт                                с/ка "Парични средства                                 Кт
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начално салдо         5 000 
--------------------------------------------------------
                                                           Намаление                  - 1 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Крайно салдо           4 000
============================
 Дт                              с/ка " Доставчици"                                    Кт
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                             Начално салдо           1 000
                                                      -----------------------------------------------------------------
Намаление         -  1 000  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начално салдо            0                                              0
===========================================================
       

Всички тези изменения, намират счетоводен израз за двустранно отразяване по сметките  чрез съставянето на счетоводни статии. Счетоводните статии при вече използвания пример 
имат следния модел:


Дт с/ка "Материали"                                  2 000 лв.
            Кт с/ка "Парични средства"                         2 000 лв.


или

Дт с/ка "Материали"                                 2 000 лв.
            Кт с/ка "Доставчици"                                 2 000 лв.

или

Дт с/ка "Материали"                                2 000 лв.
           Кт с/ка "Парични средства"                      1 000 лв.
           Кт с/ка "Доставчици"                                 1 000 лв.


Първите две счетоводни статии са опростен вариант на двойнствено обхващане на счетоводните обекти, а третата счетоводна статия е сложна, защото в нея имат участе повече от две счетоводни сметки . Общата сума на двете страни е еднаква, неза висимо колко колко още могат да бъдат участващите счетоводни сметки. Задължително е обаче, сложните статии да се съставят само за промени в една счетоводна сметка, срещу множество равностойностни промени в други счетоводни сметки. Сумата на дебита винаги е равна на сумата на кредита, независимо колко счетоводни сметки вземат участие в една счетоводна статия. Множество са счетоводните статии, които се съставят за всички операции в стопанския процес. Независимо от техния брой по вид, кореспондиращите връзки между счетоводните сметки са само четири .Всъщност, толкова са възможните изменениа в активите и пасивите и между активите и пасивите. Моделите на четирите вида кореспондиращи връзки, могат да се представят в следната последователност :

1. Кореспонденцията е между счетоводни сметки, които отразяват само активи, или между счетоводни сметки, които отразяват само пасиви, както и между счетоводни сметки, които едновременно засягат промени в активи  и пасиви - в тяхното увеличение или намаление.

 2. Промените в счетоводните сметки  в кореспонденцията са с еднаква стойност.

3. Измененията сама в активите или само в пасивите ( респективно само в пасивни  или само в активни сметки) не променят тяхната обща стойност.

4. Промени в стойнистните измерения на активите и пасивите (само в пасивни, или само в активни счетоводни сметки)се получават в намаление или в увеличение  само когато има едновременно кореспонденция между активна  ипасивна сметка.

5. Независимо от промените, равенството между активите и пасивите се запазва.

     Исторически методът на двойното записване или на двойнственото отразяване на стопанските операции предхожда балансовия метод.