Лекции по Икономика

11.1 Използване на изчислителна и комуникационна техника в управлението на малката фирма

Практиката на използване на изчислителната и комуникационната техника в малката фирма е изключително разнообразна и разнопосочна. Много от собствениците на малки фирми са превърнали персоналните компютри в свои първи помощници, икономисващи време, средства и ресурси. В други използването им се изчерпва с реденето на пасианс или в най-добрия случай - уреждане на срещи чрез някой чат.
В преобладаваща част от малките фирми собствениците гледат на тях единствено като средство, за което се начислява амортизация. Ние считаме, че в условията на нарастваща експанзия от страна на големuте фирми и ожесточаване на конкурентната борба персоналните комтютри и използването на глобалната мрежа - интернет, ще бъдат част от инструментариума за оцеляване и постигане на успех за малките фирми.
В повечето ръководства и справочници за малкия бизнес основното, което се препоръчва и обяснява на собствениците на малък бизнес, е какъв компютър, с какви характеристики и пр. да си купят. Според нас това не е проблемът, който те трябва да решават. Този въпрос се решава от съответния компютърен специалист, който ще ви набави необходимата компютърна система. Преди обаче да се обърнете към специалистите от компютърните фирми за закупуване на съответната техника, вие трябва да знаете за какво ще я използватe. Трябва да знаете какви проблеми ще решавате във фирмата и как това ще се отрази върху нейната ефективност, сигурност и развитие. Само тогава вие правuлно можете да направите техническо задание относно параметрите на компютърната техника.
Според нас основните насоки за използваие на компютърната и комуникационната технuка от собственицuте на малки фирми са:
• въвеждане на по-висока организираност и рационалност във фирмата;
• намаляване на разходите за комунuкацuи;
• намиране на нови клиенти и контрагенти;
• въвеждане на по-висока сигурност във фирмата.