Лекции по Икономика

1.3. Икономически и социални задачи, решавани чрез малкия бизнес

Чрез появата и развитието на малкия бизнес националните икономики и общества се справят с редица сложни проблеми. На сектора на малкия бизнес се разчита и при решаване на проблеми от социален характер, което повишава неговата значимост.
На макроравнище значението на малкия бизнес се свързва с генериране на икономически растеж на държавите, с преодоляване на икономическите кризи, повишаване заетостта на населението чрез създаване на нови работни места. Развитието на разнообразна (диверсифицирана) стопанска структура в развитите страни е резултат от интензивната поява на малки фирми, включващи развитието на нови дейности или разширяване на бизнеса чрез връзки с доставчици и клиенти. Едновременно с това за малките фирми е характерна тяхната икономичност в консумацията на природни ресурси.
Малките фирми играят все по-значима роля за интернационализация на бизнеса, което е особено важно при създадените условия на глобализация.
Далеч по-голяма е значимостта на високотехнологичните малки фирми. Резултат от тяхната дейност е неинфлационният икономически растеж, нарастване дела на екологичните производства, разпростиране извън конкретната област и проникване в други области, повишаване конкурентоспособността на цялата икономика. Ефектът от дейността на високотехнологичните малки фирми е свързан с намаляване разходите на материали и енергия в единица БВП, повишаване производителността на труда и разширяване областите на приложение на иновациите чрез дифузия в традиционни отрасли на икономиката.
Като съсредоточава в структурните си звена значителна част от съкратената работна сила, малкият бизнес намалява социалното напрежение и едновременно с това създава реални предпоставки за повишаване на жизнения стандарт и за завоюване на обществен престиж на предприемаческото съсловие.
Ролята на малкия бизнес на микроравнище се свързва с организационно рационализиране, технологично или иновационно развитие. Малкият бизнес създава предпоставки за реализация на професионалните възможности на индивида, за осъществяване на неговите социални стремежи. Но най-голямата роля на малкия бизнес тук е създаването на нови работни места и подкрепата на местните бюджети чрез отчисленията от данъците и таксите, които плащат в съответния регион.