Лекции по Икономика

1.6. МСП – основа на българската икономика

Малките и средни предприятия (МСП) са източник на бърз икономически растеж. У нас, както и в Европейския съюз МСП надхвърлят 99% от общия брой на предприятията. От тях 89,6% са микропредприятия. В малките предприятия заетите са с 30% повече от тези в микропредприятия и 2 пъти повече от средните предприятия. 50% от малките предприятия се занимават с търговия, 12% е преработващата промишленост, 10% са заети с недвижими имоти и бизнес услугир хотелиерство и ресторантьорство.
Най-малко са високотехнологичните и иновативни МСП.
МСП не са достатъчно активни за чуждестранните инвестиции. Стратегиите на МСП имат краткосрочен хоризонт и не отчитат възможностите и рисковете, свързани с Европейския съюз. Ценовата конкуренция е основна стратегия, която ги обрича на пазари с ниски изисквания и силна конкуренция. При тях не се проявява достатъчен интерес към квалификацията на мениджърите, а обучението на човешките ресурси не е най-популярно. По отношение на маркетинговата им дейност 2/3 от тези предприятия имат само информация как се възприема техният продукт от клиентите. Информацията за тенденциите на съответния пазар е ограничена и е на основата на личните контакти. Малко са МСП, които използват интернет като източник на информация за бизнеса им. Лидерите в сектора на МСП са по-склонни да въвеждат нови технологии.
Затова, дейността на МСП в процеса на европейската интеграция трябва да се насочи към: предоставяне на информация и анализи, въвеждане на сертификати за качество, обучение на мениджъри, насърчаване на иновациите, защита на интелектуалната собственост, помощ при осигуряване на финансов ресурс.