Лекции по Икономика

16. Туристически пазар – същност , съдържание и определения. Видове туристически пазари. Проучване на туристическите пазари.


Пазар - това е място , където се срещат производители или търговци от една страна и потребители от друга. Пазарът не е физическо място. Често вместо да помагат посредниците пречат на покупко- продажбата. Характерно за международния туристически пазар е , че 
- на него преобладават услугите с невеществен характер.
-Потребителите са тези, които потребяват услугите си в чужбина 
-участие на твърде много организатори и посредници, което оскъпява услугите и затруднява реализацията. В съдържанието на продукта има твърде много природни, климатични и културни ценности , които имат различна атрактивност за различните потребители.
От това следва ,че туристическия пазар е широко понятие , което включва:
1. Дейност на производителите  - производствена програма , научно-технически проучвания, набирането и влагането на капитали за създаване на материално-техническа база, организация за подготовката и квалификацията на работната сила
2. Дейността на продавачите – преки посредници – туроператори, туристически агенции, информационни рекламни издания , проучване мнението на потребителите , категоризация на обектите в Туризма.
3. Стимулиране на туристическото потребление чрез реклама и връзките с обществеността
4. Разработване и непрекъснато актуализиране на ценовата политика, както и на механизмите на разплащане между продавачи и купувачи, посредници или др.участници на пазара.
Д. Георгиев - абстрактно понятие за съсредоточено търсене и предлагане на тур. услуги и стоки. Той го определя като абстрактно и акцентира повече на услугите отколкото на стоките.
В Т трябва да има целенасочена дейност за осъществяване на контакт с цел сделка. В Т след показване на продукта рядко има незабавно консумиране на предмета на сделката. От тази гледна точка ТП крие риск и за купувача и за продавача, а това води до нестабилност.
Доц. Ракаджийска – ТП е обобщен израз на съвкупност от определени икон. отношения, на производители и потребители на туристически стоки и услуги, които водят до утвърждаване на обществено необходим труд, изразходван за тяхното производство.
проф. А. Енев – ТП е израз на търсене и предлагане на:
- транспортни услуги за всеки вид Т
- основни Т услуги(нощувка, хранене)
- допълнителни Т услуги (спорт, развлечения…)
- специфични услуги (културни мероприятия ,индив. обслужване, преводач…)
В.Стефанов -  ''Туристическият пазар е съвкупност от относително постоянни и устойчиви връзки между производители и потребители на тур. услуги или стоки ,които се реализират пряко или непряко при относително голям брой учстници с отчитане на техните индивидуални особености и все по- нарастващо разнообразно туристическо предлагане ''
От тази гледна точка съвременният международен туристически пазар има следите особености :
- задоволяване на все повече лични потребности на все повече участници, което води до все по- нарастващо по значение на индивидуалния подход при формирането на предлагането и непрекъснато отчитане на промените в търсенето.
- при туристическия пазар е характерно преобладаващара част на услугите.
- на туристическия пазар се движат потребителите, а не продавачите и стоките
- консумацията на тур. пазар не намалява източниците на предлагането , а ги запазва и разширява.
- преобладават на туристическия пазар услуги от специфичен характер – транспортни, информационни услуги, хотелиерски услуги,посредническите услуги
- макар и по-малко като обем има и стоки, но те са предимно от сувенирен характер.

Видове туристически пазари
Критерии при изследване на пазар:
1) структ.на самия пазар-какви участници,какъв е делът им
2) поведение на участниците-по-активни са продавачите,по-пасивни са купувачите
3) пазарна форма
Видове тур пазар
1) национален (вътрешен)-отношение между продавачи и купувачи в рамките на една
страна
2) международен- отн на продавачи и купувачи от разл страни ( 2 или повече страни)
3) емитивен- повече търси потребление в чужбина,отколкото в страната,т.е. изнася туристи . Това са пазарите на Германия, Русия, Канада, Великобр.
4) рецептивен- пазар на тази страна, която предлага продукти ( Франция, Испания, Италия, Турция, Гърция, Египет, Тунис ) приемат повече туристи отколкото изпращат
5) ваканционен- преобладават пътувания с цел почивка. Зависи от свободното време.
6) пазар на деловите пътувания- един от най-стабилните пазари,туристическото търсене е много слабо еластично.Всичко зависи от това кой финансира съответното пътуване
7) пазар на 3та възраст- разширява се непрекъснато ( от 45-60г)- той е отностително спокоен, стабилен, но туристите са доста капризни.
8) пазар на транспортните усл
а) въздушен
б) автомобилен
в) чартърен
г) линеен и др
9) пазар на услуги по настаняване и пребиваване в средства за подслон
10) пазар на ресторантските услуги , според вида,категорията на ресторанта
11) спортно-развлекателните услуги – според вида спорт
12)посредническо-резервационни услуги
13) пазар на пътувания с обща цена
14) целогодишен туристически пазар – включва всички сделки в рамките на 1 година
15)сезонен тур пазар- по-активен е в опр сезон от годината- летни и зимни; свързан е с това че резервациите трябва да се направят по-рано.
- микрорайонен пазар- съсредоточен в опр район ( пр Созопол, Бургас, Варна)
- районен на ниво области
- регионален- специфицирани пазари, т.е разделени на следните райони- Африка, Европа. Ам, Тихия океан, Средния изток
в) по приходи: 51%-Европа; 25%- Ам;  20%- Тихия океан; 2%- Ср изток; 1,5%-Африка
16) туристическа борса- място където се срещат продавачи и купувачи с цел сключване на сделки или рекламиране на определени услуги и стоки. Трима участници- изложители( продавачи), купувачи и обикновени. Най-известната тур борса е тази в Берлин, Испания, Лондон, Милано, Москва
Според степента на обществено разделение на труда пазарите биват вътрешни (национални) регионални и международни.
Според продуктите, които предлагат биват – универсални (световни изложения) и специализирани 

Проучване на тур пазар 
Динамиката на съотношението между търсене и предлагане на конкретен мецдународен пазар се нарича конюнктура. Ето защо и неиното изучаване е задължително при участие в туристическия пазар.Предметът на конюнктурата обхваща:
1) обвързаност на Т с останалите отрасли на нац икономика
2) осигуреност на тур п-я с необх мат  технически и човешки  ресурси
3) положително въздействие на Т в/у останалите отрасли- строителство, транспорт, хран-вкусова пром и т.н
4) прилагане на нови съвременни технологии в обслужването на туристите. Изменения
 в климатич и природни особености
По своята структура тур.конюнктура включва състояние на връзките с останалите туристически пазари, взаимоотношенията между отделните участници в предлагането, динамиката на валутните курсове, условия на валутен обмен,обема и характера на туристическото предлагане
Тур конюнктура бива 2 осн типа:
висока (благоприятна)- съчетанията на условията на продажба, при което нараства платежоспособния туристопоток и обема на реализираните услуги и стоки.
ниска (неблагопр). Ниска има когато обема на търсене е намалял, нараства конкур борба и обема на продажбите намалява.
Показатели за измерване на тур конюнктура:
1) бр на анулациите
2) % на дублажите
3) промени във валутните курсове с повече от 5% спрямо предходното равнище
4) % на инфлация в дадена стр
5) ценови колебания на пазара
6) промяна в интензитета на тур пътувания мин срок за измерване  е 3 год
7) динамика на комисионните за посредниците
8) динамика на разл видове тур
9) промяна в ценностната с-ма на туриста като потребител
10) динамика в качеството на тур продукти. В мн страни съществуват с-ми за упр на качеството в туризма
11) сключване на междунар и междудърж споразумения с цел стимулиране на Т.  Най-вече по линия на СОТ.
12) динамика на екопроцесите
13) динамика в търг пол на водещите тур п-я или ТО
14) динамика на фостмажорните причини