Лекции по Икономика

1. Същностни характеристики на отчетната икономическа информация.

Счетоводството е информационен процес, който протича в строго определени времеви и пространствени граници. Има точно определени количествени икачествени характеристики за конкретни обекти и обхваща техните състояния и състояния и изменения със специфични методи. Параметрите на този процес протичат строго регламентирано и се определят от норми и правила, които имат всеобщо задължително значение за националната икономика. В условията на сближаване в световни и регионални икономически общности тези правила стават общозадължителни за счетоводните процеси, независимо от това, къде протичат. В този смисъл Националните счетоводни стандарти са твърде близки до Междунардните счетоводни стандарти. Счетоводният процес е част от икономическата информация и протича заедно с останалите процеси на планиране и прогнозиране.

1) Оперативно икономическата информация е със сравнително ниска степен на обобщеност за отделни съставни структури от стопанската единица ( цехове, кантори, бюра), за отделни процеси, обект или сделка.

2) Статистиката е информационен процес, който обхваща масовото проявление на случаите и явленията, и е с най-висока степен на обобщеност.

3) Счетоводният информационен процес протича в конкретни структури, условно определени в Закона за счетоводството като предприятия и е част от неговите управленски информационни процеси. Счетоводният процес е свързан с получаването и обработването със специфични способи на информация за състоянието, настъпилите промени и получените резултати за реални обекти.

В трите информационни процеса се използват стойностните, натуралните и трудовите измерители.
Стойностният измерител позволява най-висока степен на обобщаване и групиране на информационните масиви. Стойностните измерения на стоковата група не предполага нейното различно съдържание (по вид на стоката). Универсалното използване на този измерител позволява да се съизмерват числови величини в различна степен на обобщение, което е в интерес и на статистическия информационен процес.
Натуралният измерител представлява качествената, натуралната индивидуалност на обектите в информационния процес. Обобщенията са възможни само за еднородни групи.
Трудовият измерител е за строго определена характеристика на някои обекти и е главно за оценка на времето, вложено за създаване на определен продукт, базата за заплащане на труда и др,
Счетоводният информационен процес използва както поотделно, така и в съчетание трите вида измерители.

Обобщение: Счетоводният информационен процес обхваща реални обекти в конкретни структури, каквито са предприятията. Този процес протича със събирането и обработването на информация за състояния, изменения и получени резултати, като се използват стойностните, натуралните и тредовите измерители. Той протича организирано, като операциите и процедурите са строго регламентирани и нормативно определени.