Лекции по Икономика

60. Сощиално подпомагане. Същност и форми на социалното подпомагане.

І. Социално подпомагане. Същност и форми на социалното подпомагане. - СП се изразява с предоставяне на помощи в пари или натура и оказване на услуги за задоволяване на основните жизнени потребности на лицата и семействата, когато това не може да стане чрез техния труд или притежаваното имущество. Право на СП имат български граждани, семействата и съжителстващите лица, които поради здравословни, възрастови, социални и др. независещи от тях причини, не могат сами или с помощта на хората, задължени по закон да задоволяват основните им жизнени потребности.
Нормативно СП се урежда със закона за СП и правилника към него.
По своята същност социалните помощи са средства в пари или в натура от държавния или общински бюджет, както и от фонд “Социално подпомагане”, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на лицата и семействата. Тези помощи се отпускат на лицата, които са адресно регистрирани и живеят на територията на съответната община.
Формите за СП са:
1) Месечни – право имат лицата/сем-та, чиито доход за предходния месеце по-малък от определения диференциран минимален доход. За основа при определяне на размера на дифер.мин.д-д служи гарантираният мин.д-д. Този д-д се определя от мс и предтсавлява гарантирания от правителството мин месечен д-д, к/о трябва да задоволява основните потребности на едно лице, живеещо само.с решение на ос общините могат да увеличават определения за страната гарантиран мин д-д.
Отпускането на месечна помощ е възможно, ако лицата и сем-та отговарят на сл.условия:
- Обитаваното от тях жилище да е единствено
- Да не притежават друга движима или недвижима собственост
- Да не са сключвали договор за предоставяне на собственост с/у издръжка и гледане
- Безработнио, регистрирани в бюрата по труда
2) Целеви – месечните помощи са и целеви. Месечната целева помощ за зплащане на наем за общежития и д-вни жилища; ел.енергия,топлоенергия и т.н.предоставят се в натура.
3) Еднократни – отпускат се за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образов., комунално-битови и др. Жизненоважни потребности на лицата и сем-та еднократно в годината. Ръководителят на дирекция :социално подпомагане” има право да определя еднократната помощ в размер на 5 пъти гарантирания мин д-д.

ІІ. Форми на социални услуги на лицата и семействата - по своята същност СУ са дейности за подпомагане на лицата и семействата, които са затруднени или не са в състояние да задоволят своите основни жизнени потребности. Тези СУ се извършват от заведения, които могат да бъдат държавни, общински, частни или със смесено участие. Държавните заведения се финансират от държавния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане; общинските – от общинския бюджет; частните – от физически или юридически лица след лицензиране.
СУ се предоставят в обичайната домашна среда (в общността) или извън нея (специализирани институции).
1) СУ в общността – предлагат се следните услуги:
- личен асистент
- социален асистент
- домашен помощник
- домашен социален патронаж
- дневен център
- център за временно настаняване
- приемна грижа
- кризисен център
- център за настаняване от семеен тип
- обществени трапезарии и др.
2) Специализираните институции са домове “пансионен тип”, в които хората са отделени от семейната среда. Този тип услуги се предлагат след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността. Такива институции са:
- домове за деца и младежи с увреждания
- домове за възрастни хора с увреждания
- социални учебно – професионални центрове
- домове за стари хора
- домове за временно настаняване
Заведенията за СУ могат да се откриват с минимум 20 човека като държавните се откриват и закриват с решение на ръководителя на Агенцията за социално подпомагане.
СУ се предоставят въз основа на договор между Дирекция “Социално подпомагане” и нуждаещото се лице.

ІІІ. Администрация на социалното подпомагане - държавната политика в областта на СП се определя от МС и се осъществява от специализиран орган за ръководство, координиране и контрол на тази дейност – МТСП. Министърът на труда разработва, координира и провежда държавната политика в сферата на социалното подпомагане. Държавната политика се осъществява в сътрудничество с областните администрации, органите на местно самоуправление, юридически лица с нестопанска цел.
За по-ефективно прилагане на системата за СП е изграден Съвет за СП, който е обществен консултативен орган към МТСП. Този съвет вкл. представители на държавни институции, организации на работодателите и синдикални организации.
Администрацията, която осъществява СП условно се разделя на 3 нива:
1) На национално – Агенцията за СП /юридическо лице със седалище гр. София/ като специализиран орган към МТСП.
Основните й функции са:
- Изпълнява държавната политика в областта на СП;
- Осъществява дейности по отпускане на социални помощи извършване на СУ;
- Изпълнява дейности, свързани със закрилата на детото;
- Издава разрешения за откриване и закриване на специализирани институции за СУ и СУ в общността.
Ръководителят на АСП се назначава от министъра на ТСП. Функциите му са да администрира държавните заведения за СУ като създава, изменя и прекратява трудовите правоотношения с директорите на тези заведения. Кум АСП е изграден Инспекторат.
2) На ниво област – към АСП са изградени и функционират регионални дирекции за СП. Основна функция е осъществяване на методическо ръководство и контрол. Финансовата издръжка на АСП и регионалните дирекции се осъществява от републиканския бюджет.
3) На ниво община – дирекции СП, които са юридически лица. Основните функции на Дирекциите СП са:
- Провеждат държавната политика на СП;
- Рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на общината;
- Извършва дейности по приемане на необходимите документи на лицата, кандидатстващи за социални помощи; извършват проверки на място; извършват временно настаняване на деца в домовете “Приемни семейства”;
- Консултират и работят индивидуално с всички нуждаещи се за социална адаптация.
Финансовите средства за издръжка на ДСП се осъществява от бюджета на общината.