Лекции по Икономика

20. Същност и роля на пътническия и туристически транспорт. Взаимодействия между туризма и пътническия транспорт.


Същност на пътническия транспорт и ролята му в общественото развитие

Транспортът се отличава с редица особености:
1.Дейността на транспорта се осъществява в сферата на обръщението.Неговата главна функция е осъществяване на връзките в системата  производство-потребление.
2.Неговата продукция  намира израз в пространственото преместване на хора и товари.Материалната му промяна е “пространствена”промяна.
3.В системата му се потребява самият процес на производство.
4.Високата му степен на фондоемкост и енергоемкост на транспортния отрасъл.
5.Цикличен характер на транспортното производство.
Пътническият транспорт се определя като подсистема на единната транспортна система.Той принадлежи към обслужващата сфера.Пространственото преместване на хората е същевременно самият производствен процес.Понятието пътнически транспорт е тълкувано по много начини като напр.преодоляване на пространството.Транспортните средства са наричани агенти на транспортната дейност.Ролята на пътническия транспорт в обществено-икономическото развитие е активното участие в производството на материални и нематериални блага,той е и необходимо условие за формирането на районни,национални и международни пазари.Участва и в задоволяването на потребителските нужди на населението и така реализира социалните си функции.Решаваща роля има за развитието на туризма  във всички негови видове и форми на проявление.
Същност на туристически транспорт -определение и съдържателна х-ка-Тур.транспорт участва  в задоволяването на потребителските нужди на населението.Ролята му е различна  при осъществяването на тур.пътувания за разлика от задоволяването на  материални и нематериални блага.Особеният характер на потрблението в туризма предизвиквая предявяването на по-високи критерии към качеството на потребяваните блага.За да ги удовлетвори  производственият транспортен процес се налга да претърпи промени.Понятието тур.транспорт се появява и утвърждава ,когато тур.пътувания  стават масово явление.Има много оределения на по-стари автори като Глюксман и Гйолден.Днес транспортът е самостоятелен отрасъл,който активно се включва в тур.индустрия тъй като създава услуги за тур.потреблевние.Основен проблем при изясняване същността на тур.транспорт е правилният избор на критериите,които го разграничават и характеризират като особен вид пътнически транспорт.Има два оновни подхода:
1.Превозният обект се използва като разграничителен критерий и всеки вид пътнически транспорт се определя като туристически.Този подход е полезен тъй като обектът на превоза  като критерий не позволява да обхванев необходима степен съдържанието на тур.транспорт.При този подход не се отчитат и главните отличителни безези на този вид п.транспорт както и не се разграничават  тур.от нетур.превози.
2.Основава се на субекта на превозната дейност.Определяща е тезата,че за тур.транспорт може да се говори само тогава,когато необходимостта от организационно обособяване и осъществяване на транспортната дейност е предизвикана от потребностите на туризма.При този подход се създават възможности за по-пълно отразяване на характерните безези на тур.транспорт. Като цяло понятието тур.транспорт може да се определи като организационно обособен вид  пътнически транспорт,създаден и предназначен преобладаващо или изцяло за обслужване на туристи по време на тяхното пътуване и пребиваване извън постоянното им местожителство.
Обособяването на специализирания тур транспорт може да се осъществи посредством:създаване на самостоятелни транспортни предприятия ,организиране и осъществяване на транспортната дейност в рамките на тур.предприятия.У нас е представено предимно първото направление от страна на специализирания тур.автотранспорт.

Взаимодействия между туризъма и пътническия транспорт

Тур.процес обединява 2 основни елемента-пътуване и пребиваване.Първият се отъждествява с неговата начална или крайна динамична фаза.Потребността от него има определящ характер.Това обуславя и органичната връзка  и взаимодействието м/у туризма транспорта,което много точно и синтезирано е отразено в мисълта на английския икономист Джеймс Максуел:”От стремежа на хората към неща,които не притежават,се е родило пътуването,а пътуването-туризмът.”
При  изследванията на взаимовръзките в системата “туризмът-транспорт” обикновено се отделя повече внимание на ролята и значението на транспорта като решаващ фактор за развитието на туризма.Това има своята логична обосновка тъй като:1.Транспортът  е съществувал като обособена дейност преди появата на потребността от туризъм и превръщането и в обществена потребност.2.Транспортът може да функционира отделно и независимо от туризма,докато обратното не е възможно.3.Еволюцията в транспорта създава основните предпоставки за освобождаване на туриста от завосимостта на транспорта
Прогресът в транспорта причини не само появата на туризма,но и високите темпове на неговото развитие,структурните трансформации и проявлението на нови качествени характеристики на явлението.Това стана възможно благодарение на :1.Усъвършенстване на пътническите транспортни средства2.Чувствително увеличаване на превозната способност на п.транспорт3.Създаването на обективни условия за намаляване на себестойността и цената на транспортните услуги. В исторически аспект могат да се разграничат 3 принципно различни стадия в развитието на туризма,съответстващи на така наречените 3 революции в транспорта.1.Първият стадий свързваме с изграждането на основите на съвременния туризъм,с откритието и усъвършенстването на железницата.2.Вторият стадий обхваща промяната в стила на живот и пътуване с настъплението на личния автомобил.3.Третият стадий се определя от експанзията на тур.пътувания вследствие на появата на самолета и превръщането му в масов вид тур.транспорт.
.Конкретният резултат от това влияние може да се открие в няколко основни направления:1.Качествено усъвършенстване на подвижния състав и стационарните транспортни съоръжения2.Количествено нарастване на отделните съставки от специализираната материална база на всички видове п.транспорт.3.Усъвършенстване на организацията на транспортната дейност и обслужването.4.Провеждане на специални мероприятия в рамките на транспортната тарифна политика.