Лекции по Икономика

21. Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма.


Транспортът е основен отрасъл в икономиката; има единна междунаросна система на превоз; има три вида транспорт товарен, тръбопроводен и пътнически. Транпортът се осъществява главно в сферата на обръщението. Връзката между производство и потребление. Пространствено преместване на хора и товари. Висока степен на фондоемкост и енергоемкост. Пътническият транспорт и подсистема на единната транспортна. Ролята му е активно да участва в производството на материални и нематериални блага. Необходимо условие е за формиране на пазари.Изпълнява социални функции. Туристическият транспорт възниква с цел да задоволи потребностите на туризма от по специфичен вид транспорт съобразен с нуждите на отрасъла. Организирано особен вид пътнически транспорт, създаден и предназначен за обслужване на туристи по време на тяхното пътуване и пребиваване извън постоянното им местожителство. Взаимодействие със туризма – туризма е производен от пътуването; пътуване и пребиваване; туризмът е силно зависим; Революции в транспортът; Туризмът стимулира транспорта и икономиката като цяло. Пътуванията с туристическа цел растат. Тенденции към нарастването на транспортът качествено и количествено; увеличаване на скоростта; съкращаване на времето; усъвършенстване на организацията; комбинации от пътуване.
Железопътен транспорт. Първото пътуване с влак 1825. в Англия.
Възможност а осигуряване на всяка сухопътна територия с пътнически превози и транспортна достъпност до обектите в нея. Възможност за извършване на туристически превози при относително слаба зависимост от атмосферни условия и експлоатационни особености на периода на годината.; висока превозна способност; способност за осъществяване на масови превози при относително ниска цена.; Относително висока скорост на движение на средни и дълги разстояния; висока степен на комфорт; ниска себестойност на превоза; Недостатъци – ниска степен на покритие; ограничена маневреност; невъзможност за директни превози. Ролята на железопътният транспорт е- масови превози на средни и дълги разстояния, обслужване на всички видове и форми на туризма през периода на цялата година; задоволяване на потребностите на туриста по време на самото пътуване.
Автомобилен транспорт
1876,95г. Австрия, Франция – автомобилът. Предимства:
висока степен на подвижност; превоз от до; способност на гъвкавост спрямо промените в търсенето на транспортни услуги, слаба зависимост от атмосферни условия в сравнение с останалите видове транспорт( с изключение на железопътният); възможност за общуване с околната среда; благоприятни условия и възможности за информационно обслужване на пътуващите в автотранспртните средства.; ниска себестойност на превозите при преодоляване на къси и средни разстояния.; висока скорост на доставка на туристите при средни и къси разстояния; Недостатъци – шум; замърсяване на околната среда; сравнително ниска степен на комфорт на превоза и комплексност на обслужването по време на пътуването. Ролята на автомобилите в туризма се изразява главно във осъществяване на групови и индивидуални превози на къси и средни разстояния;транспортно обслужване на туризъм където се изисква директен достъп до туристическият обект; трансфери от други видове транспорт.
Воден Транспорт
След 1400г., след, 1800, до 1969, 4 супер лайнера.
Предимства: възможност за извършване на масови пътнически превози при висока степен на комфорт и комплексност на обслужването; висока честота на пътуванията; сравнително малки по-обем капиталовложения за строеж и поддръжка на пътни съоръжения.; разнообразие по време на път; многопрофилен при използване в сферата на туризма; Недостатъци-ниска скорост на движение на превозните средства, неритмичност на превозите и сезонност, ограничена възможност за директен превоз; високи разходи в пристанища; висока себестойност на единица превозна работа. Ролята на водният транспорт е ефективна при дълги разстояния, специализирани туристически пътувания, организиране на разходки, развлечения и разходки,
Въздушен транспорт
Леонардо 16в, 1897 Цепелини, 1903 Братята Райт, 1919г първата пътническа въздушна линия. Предимства: Висока техническа и експлоатационна скорост при осъществяване на превози на дълги разстояния, възможност за достига на всяка точка за кратко време, гъвкава организация на въздушното пространство и въздушното движение като цяло, висока пропусквателна способност на въздушните трасета., висока степен на комфорти ниски разходи на време и финансови средства в сравнение на с автомобилният и железопътният транспорт., сигурност на полетите; Недостатъци: силна зависимост на превозната дейност от климатичните условия, необходиваст от използване на други превозни средства до крайната цел., висока себестойност на превоза.

Туристически пътувания с отделните видове пътнически и туристически транспорт

Транспортът е основен отрасъл в икономиката; има единна международна система на превоз; има три вида транспорт товарен, тръбопроводен и пътнически. Транпортът се осъществява главно в сферата на обръщението. Връзката между производство и потребление. Пространствено преместване на хора и товари. Висока степен на фондоемкост и енергоемкост.
 Пътническият транспорт и подсистема на единната транспортна. Ролята му е активно да участва в производството на материални и нематериални блага. Необходимо условие е за формиране на пазари.Изпълнява социални функции. Туристическият транспорт възниква с цел да задоволи потребностите на туризма от по специфичен вид транспорт съобразен с нуждите на отрасъла. Организирано особен вид пътнически транспорт, създаден и предназначен за обслужване на туристи по време на тяхното пътуване и пребиваване извън постоянното им местожителство. Взаимодействие със туризма – туризма е производен от пътуването; пътуване и пребиваване; туризмът е силно зависим; Революции в транспортът; Туризмът стимулира транспорта и икономиката като цяло. Пътуванията с туристическа цел растат. Тенденции към нарастването на транспортът качествено и количествено; увелиначаване на скарастта; съкращаване на времето; усъвършенстване на организацията; комибнации от пътуване
Железопътен транспорт;
Видове според категорията на разписанието са – пътнически влакове, бързи, експреси, супер експреси, пътнически; сезонни влакове по редовно разписание; специални туристически влакове- влакови круизи, организирани, неорганизиран; превоз с личен автомобил; спални, авто експрес, специализиран туризъм, ретро влакове
Автомобилен транспорт
На първо място сред останалите видове превоз. Личните моторни превозни средства. Пътува се по редовни сезонни или целогодишни автолинии. Извършват се за трансфери, обиколни пътувания, еднодневни екскурзии до близки туристически места и обекти., автомобилните туристически пътувания задоволяват най-много потребности от кратки пътувания, пасивно преживяване, съвместно групово общуване и съпреживяване.
Воден транспорт
След появата на самолетът, корабите губят битката при транокеанскитепътувания и се преустройват за да задоволяват нов вид потребности. Първи са Норвегия, Англия, Русия, Потенциал имат САЩ, Гърция Италия, Нарастват туристическите пътувания със специално наети кораби – Круизи(едни и същи състав на кораба, кръгов рейс, маршрутът е интересен и разнообразен. Богата анимация на борда). Видове круизи са кратки, дълги, класически, специализирани, комбинирани (транспорт), линейни, прекъснати, вътрешни и външни.
Въздушен превоз
Основен транспорт. Значението на авио превоза по редовни и специални, блок-чартърни и инклузивни полети, еднократни и многократни чартъри, тайм чартъри. Предимства на чартъра: достига се до целта директно, липса на дискриминаци, изгодна цена; пътуване с балони, вертолети, прототипи на бъдещето и др