Лекции по Икономика

22. Технико-икономически особености на железопътния транспорт и ролята му в туризма.


Първото пътуване с влак е осъществено на 27.10.1825г. по линията Стоктън - Дарлингтън в Англия. През 1830г. започва изграждането на жп. мрежа в САЩ, а 2 години по-късно във Франция, впоследствие в Белгия, Германия, Австрия и Русия. Първите пътнически вагони постепенно се усъвършенстват технически, по обзавеждане и комфорт. През 1882г. е пуснат в експлоатация първият спален вагон, а през следващата-първият вагон-ресторант. Сега железницата осъществява огромен обем пътнически превози при висока степен на комфорт, сигурност, бързина и на достъпни цени. От появата й до днес тя дава своя принос за развитието на туризма и активно участва в осъществяването на тур. пътувания.
 Пътническият транспорт се характеризира с редица технико-икономически особености, които определят неговите основни предимства и недостатъци по отношение на останалите видове пътнически транспорт, както и специфичната му роля в туристическото обслужване.
Предимствата са:
Възможност за осигуряване на всяка сухопътна територия с пътнически превози, а следователно и на достъпност до обектите в нея. /В туризма жп транспорта може да се използва като средство за достигане до който и да е тур. център или територия на сушата. В това си отношение отстъпва единствено на автомобилния транспорт/.
Възможност за извършване на тур. превози независимо от атмосф. условия и експлоатационните особености на разл. периоди от годината. /Това осигурява непрекъснато участие на влака в процеса на транспортното обслужване при който и да е вид туризъм./
Способност за осъществ. на масови превози при сравнително ниска превозна цена на средни и дълги разстояния. /Това осигурява възможност за участие на туристи от всякакви социални слоеве – масовизиране и демократизиране на туристическото движение/
Високата скорост и доставка на пътниците в местопредназначението. /По скорост отстъпва само на въздушния транспорт, днес има влакове, които се движат и с 350 км/ч/
Висока степен на комфорт при пътуване. /По качествени харак. отстъпва само на кораба. Голямото пространство в пътническия вагон предразполага предлагането на доп. услуги, вкл. нощувка и храна, което е доста благоприятно при осъщ. на тур. пътувания./ 
Ниска себестойност на превоза. / По-висока рентабилност на превозната дейност, което привлича и повече хора/
Способност за извършване на и участие в комбинирани превози./ Възможността за превозването на автомобили и товари с големи габарити, особено по фериботните линии, разширява транспортната достъпност на тур. места./
Недостатъците са:
Ниска степен на покритие на опр. територии с жп линии /Ограничения в строежа и експлоатацията поради технико-технологически и икономически фактори./
Ограничена маневреност./ Не е възможно свободното избиране на маршрута, връщането обратно, произволното разминаване и т.н/
Невъзможност за извършване на директни превози./ Пътуването с влак е само от гара до гара, което налага използването и на други доп. транспортни средства за достигане до тур. място./
Роля на пътническия жп транспорт в системата на тур. обслужване:
Осъществ. на масови тур. превози на средни и дълги разст.
Транспортно обслужване на всички в-ве и форми на туризма през периода на цялата година
Провеждане на пътувания в рамките на организирания туризъм, както на вътрешно, така и в междунар. съобщение.
Реализиране на осн. трансфер на туристите
Организиране и провеждане на по-дълготрайни тур. пътувания по единични или обиколни маршрути, както и в комбинация с др. превозни средства
 Комплексно задоволяване на транспортни и тур. потребности по време на самото пътуване и пребиваване извън постоянното местожителство на туриста
Осъществ. на делови тур. пътувания на къси и средни разстояния
ЖП транспорта се числи към конвенционалните в-ве транспорт, той гарантира редовност и системност на транспортните връзки, но същевременно е обвързан по време и място с осн. съставки на стационарната си техническа база.
МТБ на жп транспорт и организация на експлоатацията й
МТБ на жп транспорта се състои от два компонента: подвижен състав / вагонен парк/ и комплекс от стационарно-технически съоръжения. Те се различават по своите функции:
Подвижният състав осъществява непосредствената превозна дейност, пространственото преместване на хората
Стационарната /неподвижната/ част е предназначена за: обслужване на пътниците преди и след самото пътуване; съхранение;  техничeско поддържане и ремонт на подвижния състав. /Железен път, Пътнически комплекс и спомагателни съоръжения/.
Железният път е техн. съоръжение, което е изградено съобразно експлоатационните особености на този вид транспорт с цел осигуряване на необходимата мат. среда за предвижване на превозните средства. Той трябва да отговаря на опр. изисквания като: товароподемност, макс. скорост, градуси на наклони и завои, междурелсово разст. и др. Има 3 вида железен път: нормален 1435 мм., широколинеен 1600 мм. и теснолинеен 600 мм. Първият вид е най-разпространен, вторият се използва в страните от ОНД, а третият се използва в планинските райони и в атракционите.
Пътнически комплекс се състои от: пътническа гара, пътническа станция и пригаров площад. Като всички се изграждат така че да се намират на леснодостъпно място и да е съобразено с града и неговата архитектура. Пътническата гара се състои от приемащото здание на пътническия комплекс. Според предназначението си тя бива:
За обслужване на пътници в далечно, местно или приградско собщение
За осъществяване на няколко вида от тези съобщения в комбинация /смесена/ или за обслужване на няколко вида транспорт/обединена/
Крайна, транзитна или възелна /разпределителна/
Товарна, пътническа или товаропътническа и др.
В зависимост от разположението спрямо приемно-отправните линии пътническите гари могат да бъдат: странични, островни, напречни или комбинирани. Категоризирането на гарите се осъществява по разл. признаци и в зависимост от значението на опр. фактори, по харак. са: пропускателна способност и разчетна вместимост. Обикновено за целта се използва балната система като броят на баловете се установява според обема на работа / бр. обслужени пътници, брой заминаващи и пристигащи влакове в денонощие/ и площта на гаровите помещения, функционалността им и т.н. Гарите са: малки, средни, големи и особено големи.
Гарата е специално устроен пункт и основна експлоатационна единица в пътническия жп транспорт. В нея се извършват комплекс от търговски, технологични и технически операции по обслужването на пътниците преди и след самото пътуване. Затова разполага с много съоръжения, които според предназначението си са:
Операционни-приемна, инфо бюра, касова зала, помещения за приемане, предаване и съхранение на багажа, пощенски клонове и др.
За чакане и културно-битово обслужване-чакалня, ресторанти, ЗХР, стаи за майки с деца, магазини и павилиони, кино, бръснаро-фризьорски салони, санитарно-хигиенни и т.н.
Административно-служебни-кабинети за ръководния персонал и служителите, помощни помещения
За обсл. на приградски превози
Пътническа станция вкл. пътническите и товарните платформи, предназначени за бързо, удобно и безопасно слизане и качване. Височината им е от 0,2 до 1,3 м. и дължина до 460 м. за 16-17 вагона, върху перона могат да бъдат разположени и др. съоръжения
Пригардовия площад е предназначен за осъщ. на  връзката с др. превозни средства, може да е паркинг за автомобили до него може да се стига чрез подлез или надлез.
Спомагателните съоръжения са предназначени за поддържане и ремонт на жп линията, локомотивите и вагоните, хигиената и зареждането с консумативи.
Подвижния състав се състои от локомитиви и пътнически вагони. Локомотивите са: парни, дизелови, ел. и с газотурбини. Най-економични са ел., а с най-висока скорост- газотурбинните в Западна Европа, САЩ и Япония. Пътническите вагони се делят на: обикновени, които осиг. само места за сядане, които са купейни и безкупейни, първа и втора класа с от 2 до 8 места; спални-пак 1 и 2 класа; вагон-ресторанти- различават се по степен на комфорт и се включват обикновено при по-продължителни пътувания биват: вагон-бюфет, вагон-закусвалня, вагон-бар и т.н; вагон-салони – при делови пътувания с висок комфорт и комплексност на обслужването.
Според скоростта съставът бива: супер-експрес /„ Турботрейн”/- при големи и межд маршрути., експрес, бърз, пътнически и смесен.
Според експлоатацията биват: целогодишни, сезонни и извънредни/ туристически/.
По-висока скорост, по-висок комфорт, сигурност и икономичност на пътуванията с жп транспорта се постигат чрез: реконструкция и техническо усъвършенстване на жп. линията; усъвършенстването на железопътната сигнализация и диспечираното управление на движението с широко използване на механизация и автоматизация, електронни техн. средства и компютърна техника;конструктивно усъвр. на пътническите вагони; усъвър. оборудването на пътническите вагони с цел повишаване кач. на обслужване, разнообр. на гамата от доп. услуги.; въвеждане на съвременни техн. устройства и комплекси за подобряване организацията на обсл. преди и след пътуване.

Показатели за характеристика на дейността на пътническия жп транспорт
 Общите показатели за всички в-ве транспорт са: разстояние и време на превоза, обем на пътникопотока, технико-икономически и експлоатационни условия. Специфичните са само за отделния вид транспорт. Но като цяло и двете групи се групират в две направления: за пътническа превозна дейност и за използването на подвижния състав.
Пътническата превозна дейност се харак. със следните показатели:
Количество на превозните пътници / сума на отпътувалите от всички отправни гари, пристигналите от чужбина и транзитнопреминалите през страната пътници, като не може да се изчисли точно, тъй като има пътници с карти и такива които пътуват безплатно./
Пътникооборот /сума от произведенията на превозените пътници и разстоянията на превозените за съответния период от време/
Гъстота на пътническите превози/ опр. се в пътник/километри, които се падат на 1км. железен път в експлоатация/
Сезонност на пътническите превози /опр. се като коеф., който изразява отн. между количеството превозени пътници в периода на максимален и минимален обем превози/
Подвижност на населението/туристите/-/харак. кол. пътувания/бр. пътници/ или обема на превозваната работа, които се падат на 1 жител за опр. период от време/
Средно превозно разстояние/ изчислява се като съотн. между реализираните пътник/ километри и кол превозени пътници за единица време/
Показатели, харак. степента на ползването на подвижния състав са:
Общ пробег на пътническите влакове/ изр. се във влак/километри като се умножи разстоянието по дадено направление по броя на влаковете, пътуващи по него/
Пробег на пътническите вагони/ изчислява се като произведение от сумата на реализираните влак/км. и състава на влаковете в брой пътнически вагони за съответния период или пробег на пътническите вагони във вагон/км/
Средна населеност на пътническите вагони/опр се като средно кол. на пътниците, което се пада на вагонна ос, като се раздели сумата на реализираните пътник/км на сумата вагон/ос/км. само за пътническите вагони/
Среднодневен пробег на пътническите влакове /величината на изминатото разст. средно на ден за всички влакове или за отделен влак/
Техническа скорост/ като ср. вел. –съотн. между реализирания общ пробег на влаковете във влак/км и сумата на влак/часовете в движение/
Средна маршрутна скорост/опр. се като отн. между сумата на реализираните влак/км и сумата на влак/часовете за изминаване на целия път по съответните маршрути. Не се отчита времето на престой, но се вкл. това за ускорение/
Степен на използване на пътниковместимостта/ изр се като коеф. на реализираните пътник/км и възможните места/км/
Икономически показатели: приходи, експлоатационни разходи, печалба и др.

Туристически пътувания по железопътния транспорт
Близо 15-20% от туристите в международен мащаб ползват услугите на жп транспорта. По този показател пътническият жп транспорт отстъпва само на личния автомобил и самолета. ЖП транспорта се изполва по-често при вътр. тур. превози, особено при неорганизираните тур. пътувания. Предпочита се предимно от младежи и лица в пенсионна възраст.
Тур пътувания по жп транспорта в зависимост от експлоатацията и категорията на разписанието биват:
Пътнически влакове от всички категории по редовно разписание през цялата година:супер-експреси, експреси, бързи и пътнически / за средни и дълги разстояния, при индивидуални и неорганизирани турист. Пътувания, възможност за комбиниране с др. вид транспорт/
Сезонни влакове по редовно разписание/ за организирани и неорганизирани тур. пътувания, между населени места/
Извънредни влакове /на къси разстояния, за организирани туристи, по повод на празник, някакво събитие, панаир и т.н/
Специални тур. влакове /групови организирани туристи, „влакови круизи”, пътниците не се сменят през целия път, за по-дълги разст. се вкл. спални вагони, вагон-ресторанти и вагон-салони, разв. в Западна Европа, САЩ и Япония./
В зависимост от начина на организиране биват:
Организирани / RIT, предлагат се от специализирани туроператори, в Германия и Франция се организират и от нац. жп администрации/
Неорганизирани / поради конвенционалния х-ер на жп транспорта не се налага наемането на организатор/
Според мотивацията са:
Пътувания, при които е възможен едновременен превоз на личния автомобил: с влак-авто-кушети-нощувка--едновременен превоз на пътника и автомобила му; авто-експрес--автомобилът се изпраща предварително, а след това собственика му; дневни автовлакове- за по-къси разст. за да се избегнат задръстванията по пътищата.
Пътувания, при които преобладават мотиви за практикуване на опр. вид туризъм/специализиран/
Пътувания, при които преобладават мотивите за задоволяване на потребности от атракции и развлечения/ „ретро”, парни влакове, теснолинейки/