Лекции по Икономика

2. Производствена функция. Производствени разходи. Печалба.

Производствена функция.
Икономическите блага се произвеждат от оскъдни ресурсиПри различни комбинации от тези ресурси могат да се произвеждат различни количества благазатова пред тези които вземат решения в производството стоят множество въпросиЕдин от тях е каква комбинация от ресурси да се използваза да се произвежда даден продуктВторият важен въпрос е при дадена комбинация на ресурсите как ще се променят разходите за различни количества произвеждан продуктТретият важен въпрос е какви съответствия ще са входящите и изходящите финансови потоциза да може формално да се оптимизират финансовите резултатиИ най-добрия мениджър се изправя пред различни ограничения в карткосрочен и дългосрочен периодПроизводството е по-малко гъвкаво и по-малко приспособимо в краткосроченотколкото в дългосрочен периодОсновния проблем е да можем да си отговорим на въпроса какво струва всяко едно решение, като се отчита оскъдността на производствените ресурсиалтернативите за избор и стремежа към минимален разход и максимална изгода

Производството е процес на изпозване на определена комбинация от производствените ресурси труд, земя и капиталв резултат на което се получават икономически блага
Трудът е неизменно условие за съществуването на обществотоТой представлява целенасочена дейност на човека за видоизменение на предметите на природата с цел удовлетворение на човешките потребностиСпоред своята сложност трудът се разделя на рутинен и творческикато творческия е по-продуктивенТрудът е процеса на разход на физическа и психическа енергиядокато работната сила е способността към трудТя е съвкупност от физически и умствени качествакоито човекът притежава
Капиталът са всички онези нещапродукт на икономическата дейносткоито не служат за лично потреблениеа са предпоставка за осъществяване на по-нататъчно производство и получаване на доходОт веществена гледна точка в него могат да се откроят сложни компоненти
сгради и съоражения с производствено предназначение
- машини и съоръжениякоито вършат производство в течение на дълъг период от време.
Това са съставките за основен капиталТе участват продължително в производствотов резултат на което постепенно се износватИма елементи на капиталакоито възстановяват на веднъж стойността си при реализацията на готовия продуктЗемята като фактор на производството се третира много широко като съвкупност от плодородиеклимат,  географско положениеприродни ресурси и т.нСамо в своето единство и в определено съответствие тези три фактора могат да водят до нараствщи темпове на производствотоПроизводствения процес протича в условие на кооперация и разделение на трудаРазпределението на труда предполага нарастваща специализацияпри което производствения процес се раздробява фазиИндивидите се специализират само в определени операции или в производството на определени детайлиКооперацията на труда предполага все по-тесни взаимо връзки между специализиращи се предприятия.
    Предприемачеството също е важен производствен факторкойто наред с трудаземята и капитала има съществено значение за производствения процесАдам Смит смятаче предприемачът е собственикготов на икономически риск заради резлизацията на някаква търговска идея и получаването на печалбаТой сам планира и организира производството и се разпорежда с неговите резултатиВ по-късните постановки на Йозеф Шумпетер и Фридрих Хайск предприемачът е своеобразен тип собственикза който главното е използването на многообразни пазарни възможности и осъществяването на новаторски идеиС тези виждания предприемаческите функции много се разширяватТе вече не са само ресурссвързан с мобилизация на производствените факторино вече са и творческиПредприемачеството е новаторство.
    Съществува определена технологична зависимост между разходите и обема на произведената от фирмата продукцияТя може да се опише чрез така наречената производствена функцияПроизводствената функция отговаря на въпроса - какво миниимално количество продукция може да се произведе при определен набор от производствени фактори  или какво минимално количество от ресурси трябва да се привлечеза да се произведе дадено количество продуктИли производствената функция показва връзката между обема на продукта и факторите за производство при оптимално икономическо поведение на фирмата при определено технологично равнище и при дадено техническо знание и умение на работната силаПри дадени цени на производствените фактори при минимални производствени разходи, производствената функция показва и какво количество фактори ще се търси на пазараВ своята икономическа дейност фирмата учатва в два пазара този на факторите на производствотоот където си набавя нужните ресурсии стоковия пазаркъдето продава готовия си продуктВзаимовръзката между тези 2 пазара зависи от производствената функцияОт нея се обуславят и доходите на учстниците в производството.
    При анализ на производството при основа на производствената функция е необходимо да се ограничават кратък и дълъг периодКритерии за това ограничаване е наличието или отсъствието на фиксиран факторВ кратък срок при наличието на фиксиран фактор се проявява законът за намаляващата възвръщаемост на факторите.

Производствени разходи.
Производството може да се изрази като дейност свързана с използването на факторите с цел максимизиране на производствения резултат и печалба. Схематично производството може да  се  изрази чрез производствената функция. Производствената функция може да бъде с два елемента - двифакторнаК-производствен капитал, L- производствен фактор труд. При анализна производствена функция може да се използват следните ограничители: основна цел на всяко предприятие е максииизиране на печалбата за определен период. Цените на факторите за производство са известни на предприемача и той не може да въздейства върху тях. Факторите на производството могат да се закупят по пазарни цени във всяко необходимо количество. Предприятието произвежда само един продукт с цена, която се приема като даденост от пазара. Чрез производствената функция се изразява максималния обем, който може да бъде реализиран при определена комбинация на факторите на производство.
При комбинирането и взаимодействието между факторите на производство К и L, можем да постигнем определен обем продукция, като за всяко количество произведена продукция е необходимо определено количество от всеки от двата фактора. Едно и също количество може да бъде произведено при различни комбинации и количества от факторите.

Изоквантата изразява безкрайното множество от комбинации на факторите на производство при които се получава един и същ обем продукция. Всяко по-голямо количество произведена продукция изисква ново комбиниране и нови количества на факторите на производство. Налице е нова изокванта. Особеност на изоквантата е, че те не се пресичат една с друга. Аргумент за това е допускането, че при пресичането им ще бъде налице точкав която е неефективно комбинирането на факторите на производство т.е. по-малък обем продукция ще бъде произведен с по-голям разход на фактори на производство. Всеки един производствен процес може да се разглежда в дългосрочен или краткосрочен период. Разграничаването не е от гледна точка на астрономическо време, а в зависимост от спецификата и характера на производствения процес. Дългосрочен е този период, при който има възможност да се променят всички фактори на производството, за да се отговори на променените пазарни условия. Краткосрочен е този, при които могат да се променят само някои от факторите. В резултат на производствения процес фирмата създава определен обем продукция, който се нарича общ продукт (ТР). 
ТР е количеството, което е произведено при неизменни технологии и определен размер на променливия фактор (брой работници) АР=ТP/1 . Количеството продукция, което се пада на единица променлив фактор
Пределен продукт - изразява прираста в общия продукт в резултат на увеличение променливия фактор с единица  MP=TP/L
При увеличаване на променливия краткосрочен период е налице тенденция към намаляване на ТР, АР и MP. Първоначално обшия продукт нараства, но след определено равнище на променлив фактор, той също започва да спада. Причина за това е намалената пределна производителност, чието действие е изразено в закон за намаляваща пределна производителност. Закона гласи: с нарастване количеството на променливия фактор при неизмеиност на всички останали фактори се достига до точка, от която допълнителното разширяване на този фактор води до намаляване на общия продукт. Действието на този закон е валидно само в краткосрочен период и под въздействие на научнотехнически прогрес.

Изоквантата е линия, която изразява величината на разходите, които фирмата прави, за да постигне определен обем продукция при определени цени на факторите на производство. TC-FC+VC. Разходите, които са необходими за производството на общия обем продукция се наричат общи разходи (ТС). В краткосрочен период тези разходи могат да се групират - фиксирани разходи и променливи разходи (FC и VC). Разграничаването на разходите на фиксирани и променливи е от гледна точка на връзката им с обема на производствената функция. FC (фиксирани) са тези, които нямат пряка връзка върху обема на продукцията. Такива са разходите за административен персонал, за наеми и лихви, за електрическа енергия и горива за отопление. VC (променливи) се тези, които имат пряка зависимост с обема на производствената продукция (материали, суровини, и др.).

ПечалбаМаксимизация на печалбата.
Решенията за производство на стоки и ослуги в пазарна икиномика се вземат от фирмите. Формата избира колко продукт да произведе и да предложи на пазара в зависимост от неговата структура и своята мотивация. Често се твърди че тази мотивация се предопределя от стремежа към максимална печалбаова е много оспорвано решение напоследък. Изходното положение е, че всеки участник в икономическия живот в това число и собственикът, респективно предприемачът е рационален икономически субект, който се стреми към максимална изгода при минимални разходи. Приемаме че фирмата действа в условията на тъй наречената съвършена конкуренция. Това означава, че нито един от производителите не може да влияе на пазарните цени. В печалбата като остатъчен доход трябва да се разграничават две основни съставни части - нормална и икономическа печалба. Ако се опита да продаде продукцията си на по-висока от равновесната пазарна цена просто няма да има кой да я купи. Затова тъй наречената крива на търсене на продукта на фирмата е хоризонтална, защото при формиралата се равновесна цена тя може да продаде колкото желае от своя продукт. Тъй като при съвършената конкуренция продажбата става при наложена цена (пазарната), то пределния приход е равен на пазарната цена. Но за производството на допълнителна единица фирмата прави допълнителни разходи, докато все още пределния приход от единица продукт е по-голям от пределния разход за нейното производство тя все още не е достигнала пределна печалба. Това става когато пределния разход се изравни с пределния приход. Печалбата е разлика  межу  общия приход и общия разход.