Лекции по Икономика

Основи на управлението

Лекции по Основи на управлението:
Съдържание:

1. Tеоретични основи на управлението
2. Характеристика на управлението
3. Възникване и развитие на управленската наука
4. Еволюция на управленската практика
5. Същност и характеристика на организациите
6. Общи характеристики на организациите
7. Вътрешна среда на организацията
8. Външна среда на организацията
9. Системен подход към управлението
10. Управлението от кибернетична гледна точка
11. Социологически подход към управлението
12. Същност и специфика на вземането на управленско решение
13. Характеристика на основните управленски функции. Планиране
14. Същност и компоненти на управленските структури
15. Органи на управление
16. Властта в управленските структури
17. Връзките в управленските структури
18. Етапи на процеса на изработване на управленски решения
19. Методи на вземане на групови управленски решения
20. Делегиране, отговорност и пълномощия
21. Линейна структура на управление
22. Функционална структура
23. Линейно-щабна структура
24. Мястото на мениджъра в управленския процес
25. Знания и умения, които трябва да притежава мениджърът
26. Качества на мениджъра
27. Същност на мотивацията
28. Мотивационни модели
29. Мотивационни теории
30. Управление на промяната като процес
31. Условия и фактори, ограничаващи промените. Съпротива на промяната.
32. Модели на планова промяна. Теория на полето
33. Управление на конфликтите
34. Човешкият фактор и социалната активност
35. Групите в управлението
36. Управленското общуване – фактор на изпълнението
37. Колективната квалификация и екипната дейност
38. Историческо развитие на доктрината „устойчиво равитие”
39. Същност на устойчивото развитие
40. Неуспехът – същност и причини
41. Промени, характеризиращи приспособяването при неуспех
42. Властта като средство за оцеляване при неуспех
43. Фалитът от управленска гледна точка
44. Видове фалит
45. Характеристика на предприемаческата дейност и предприемаческото управление
46. Предприемачи и пазари. Характеристика на пазарната среда
47. Взаимовръзката – поведение на производителя и потребителя и пазарната среда
48. Пазарната стратегия на предприемача
49. Предприемачи и предприятия


(Лекции вариант 2)

1. Природа на социалните организации
2. Видове ръководители
3. Общи характеристики на процеса на управление
4. Управленски роли и умения
5. Класически подходи към управлението
6. Системен и кибернетичен подход в управлението
7. Ситуационен подход в управлението
8. Вътрешна среда на организацията
9. Външна среда на организацията
10. Анализ и диагноза на средата
11. Природата на социалната отговорност
12. Природата на етиката в управлението
13. Комуникация (същност, характерни черти, елементи, видове)
14. Решения в управлението на организацията (същност, проблеми, подходи при вземане на решенията)
15. Основната функция “Планиране” (природа, елементи, процеси)
16. Организационно управленска структура на организацията (същност и типология)
17. Пълномощия, власт, централизация и децентрализация на управлението в организацията
18. Фактори, които определят изискванията на типа организационно управленска структура
19. Мотивация (природа и управленски процеси)
20. Личност и мотивация
21. Интеракция “личност-среда”
22. Контрол (природа и видове)
23. Предмет, цели и функции на управление на човешките ресурси
24. Дейностите в управлението на човешките ресурси
25. Групата (природа, видове, основни характеристики)
26. Формиране на група и групови процеси
27. Власт
28. Лидерство