Лекции по Икономика

4.1.Същност, структура и място на ПП в предприемаческия процес

Успелите предприемачи, независимо от конкретната сфера на дейност, независимо от характера на полезността, която са предоставили на обществото, в действителност са работили за развитието му, за изменение на обществото към по-добро. Това предприемачите правят по различен начин.
Едни създават нови, непознати материали и продукти, други модифици¬рат чертите и функциите на съществуващи такива, трети откриват нови приложения на известни вече материали или продукти. Същественото тук е, че всяко едно от тези действия практически води до изменение на конкретната среда. "Изменението, пише П. Дракър, е това, което винаги осигурява благоприятна възможност за новото и различното. Системното новаторство по такъв начин се състои от целенасочено и организирано търсене на измене¬ния, от системен анализ на благоприятните възможности с оглед на това, да¬ли такива изменения могат да се предложат за стопанско или социално нововъдение".
Изменението е видимата страна на развитието, което често пъти може да бъде забелязано от човека, но и много често е неуловимо за пряко наблюде¬ние. Това в много голяма степен се отнася и за процесите, които протичат в обществото. Изменението е преход от едно състояние на системата в друго, различно от първото. Изменението е достъпно за всички членове в една общност, но не всички могат да го открият. Хората, които правят това, са предприемачите, които притежават онова особено качество, оная особена наблюдателност, която може да се нарече будност и която им дава преимуществото, способността да виждат различно от другите.
Преминаването от едно състояние на системата в друго през погледа на предприемача може да бъде описано като своеобразен прозорец, който може да се нарече предприемачески прозорец. Той има едно магическо свойство - отва¬ря се само за тези, които го дефинират, обособяват и виждат по своеобразен начин. Благоприятните възможности или предприемаческите прозорци, посочва П. Дракър, могат да бъдат оприличени на прозорците на една сграда, от всеки от които се вижда по различен начин, въпреки и да гледа към една и съ¬ща цел (предмет).
Всеки източник на промяна (и следователно всеки предприемачески прозорец) има специфични характеристики. Съществуват и редица общи черти и характеристики, които могат да помогнат за изучаването, търсенето и откриването на предприемаческите прозорци. Ако се успеем да се дефинират основните характеристики на всеки един предприемачески прозорец, ще мо¬же да с насочи вниманието към новото, не като се използва будността, интуицията или случайността, а по пътя на системното изучаване и наб¬людение на измененията в самия предприемачески прозорец.
Във формирането и развитието на всеки предприемачески прозорец мо¬гат да бъдат разграничени:
• симптоми на съществуването на предприемаческия прозорец;
• време на отваряне на предприемаческия прозорец;
• време за използване на предприемаческия прозорец;
• експлоатация на ефектите от отварянето на предприемаческия прозо¬рец;
• изчерпване на предприемаческия прозорец.
Симптомите на съществуването на предприемаческия прозорец могат да бъдат дешифрирани чрез параметрите наблюдаемост, надежд¬ност и предсказуемост.
Отварянето на предприемаческия прозорец може да бъде описано чрез параметъра скорост на отваряне.
Използването на предприемаческия прозорец може да бъде характери¬зирано чрез параметрите продължителност на живота на прозореца, обем на предприемаческия прозорец, размер на предприемаческия прозорец.
Експлоатацията на ефектите от отварянето на прозореца може да бъде описана чрез експлоатация на единичните ефекти, експлоатация на сбора (или група) от ефектите.
Изчерпването на предприемаческия прозорец може да бъде описано чрез параметрите скорост на затваряне на прозореца, последствия от затваряне¬то на прозореца.
Според П. Дракър съществуват 7 типизирани предприемачески прозо¬реца, описани в неговия фундаментален труд "Иновации и предприе¬мачество", а именно:
• неочакваността, разгледана като неочакван успех, неочакван провал и неочаквано външно събитие;
• несъответствието между реалността, каквато е в действителност, и реалността, каквато се приема, че трябва да бъде;
• нововъведението, което се основава на процесната нужда;
• измененията в производствената и пазарната структура, които изне¬надват всички;
• измененията в състава и структурата на демографския фактор;
• измененията във възприятията, настроенията, емоционалната нагласа, морала и пр.;
• новото знание.
Тези предприемачески прозорци описват благоприятните възможности за изменение в американската икономика през 60 - 80-те години на 20 век, които ще се нарекат традиционни. Както обаче показва предприе¬маческата практика, повечето от тях съществуват и у нас, макар и все не добре структурирани и видими в икономическия живот.
Анализът на предприемаческата практика през призмата на изминалите у нас години, както и в другите развити страни дава основание към тази група да бъдат добавени още три предприемачески прозореца. Те могат да бъдат наречени вечни предприемачески прозорци. Към тях спадат:
• улеснението (удобството);
• конвергенцията;
• процесите и образците от природата.
Посочените благоприятни възможности за създаване на новото обясня¬ват много от успехите на американските предприемачи и усилията им за превръщането на Америка в реално предприемаческо общество. Една голя¬ма част от тези обяснения имат практическо приложение и в нашата предп¬риемаческа практика. Отговор и обяснения обаче за благоприятните въз-можности, създаващи се в условията на прехода към пазарно стопанство у нас, съвсем основателно П. Дракър не дава.
Изминалите години от началото на прехода и натрупаният опит от българските предприемачи позволяват дефинирането на още три благопри¬ятни възможности, които се счита, че съществуват в нашите условия:
• разликата в стандарта на живот на различните национални стопанства;
• промяната в структурата и субектите на властта;
• масови психични състояния - страх, депресии, епидемии (потребност от защита), еуфория (потребност от изява).
От посочените предприемачески прозорци ще бъдат разгледани само онези, които имат практическо приложение в настоящата практика на бъл¬гарските предприемачи и следователно представляват интерес за тях.