Лекции по Икономика

4. Счетоводната информация в контролинга.

Същност на контролинга
Контролингът е система за целево-адаптивно управление на предприятието. Това означава, че контролинг системата се нуждае от контролни числа, от информация, която удовлетворява постигането на стратегически цели в предприятието, като рентабилност, производителност, ликвидност и др.В контролинг системата има планово-прогностична, отчетна и контролна информация, както и информация от анализи и прогнози.Всички информационни потоци отрозяват минали и текущи състояния на стопанските обекти , процеси и операции. Целта е, на тази основа да се оформят показатели, изводи и оценки за бъдещо състояние.
Характерно за контролинг системата е, че тясе нуждае от целево подредена информация в разлечни времеви пространствени измерения. Това е преди всичко оперативна информация, която обслужва директно управлението на предприятието. Тя има в известен смисъл нестандартен характер. Тя е за различни отрязъци от време и винаги определяни по необходимост. Тя е за конкретни случаи, за конкретни ситуации, за конкретни обекти. Потребностите на конкретните управленски функции определят нейния състав и време за получаване. Общите постановки за контролинг системата включват още изискването за формирането в нея на специалния информационен поток, наречен още контролинг-отчетност. Използва се и понятието " сметна и отчетна дейност" която включва контролинг отчетността.

Организация на сметната и отчетна дейност в контролинг системата.
Контролинг отчетността включва всички информационни източници и обекти на счетоводството.Тяхната подреденост обаче във времето и пространството е различна и атова се налага прегрупиране и преструктуриране на обектите на счетоводството в контролинг системата. В този смисъл могат да бъдат посочени няколко примерни варианта за групиране на обектите на счетоводството, които ще бъдат обекти вече на контролинг системата, на контрола, анализа и прогнозата в нея.

Например:
1,Продуктова група - тя може да включи в своя състав отделни групи изделия, според разхода за тяхното създаване и според търсенето им на пазара , тяхната конкурентна способност и др. показатели. Така могат да се групират информационни масиви от счетоводни групи по различни показатели, например:
а) групи изделия, според структурата на влаганите в тях суровини.
б) групи изделия итехния обем и асортимент, цена .
в)Групи изделия според възможностите да се инвестират в тях собствени, или респективно привлечени средства.
г) групи изделия според възможности за технологични обновления
д) групи стоки, според времето на престояване в предприятието , тяхното движение и продажби.

2,Втората група условно може да се определи като маркетингова , или групиране на обектите според тяхното търсене на пазара.

3.Трета група може да се определи в зависимост от отговорностите по създаването,комлектуването и реализацията на изделията или продуктите.

4, Четвърта група може да се оформи като група на печалбата и доходността.
Примерите за групиране на обектите могат да бъдат много и различни, в зависимост от управленските нужди. Контролинг системата може да бъде много разнообразна и динамична в прегрупирането и класификацията на обектите и да дава много богата и разнообразна информация ,потребна на конкретната управление.