Лекции по Икономика

5. Предмет на счетоводството.

Предмет на счетоводната наука.
Счетоводната наука изследва закономерностите на счетоводния информационен процес. развива неговата методологи, обогатява идеите за организиране на счетоводнте процеси и процедури и на счетоводната дейност изобщо.

Предмет на счетоводната дейност
Счетоводната дейност има за предмет стопанските процеси, стопанските средства и операциите с тях. Предметът на счетоводството се свързва с плановото организиране на стопанските процеси и потребностите от тяхното отчитане.В този смисъл ,разглежданите обекти като предмети на счетоводството като продължение на плановия процес са една обективна реалност в стопанския живот.
Възпроизводствения процес в неговите четири фази ( инвестиране или снабдяване, производство, размяна и разпределение) се приема като обект на счетоводството .
Предмет на счетоводството е двойнственото проявление на стопанските средства ката активи и пасиви , стопанските операции с тях в различните фази на възпроизводствения процес, стойностните им величини към даден момент, техните изменения във времето и пространството и получените от това резултати.

Структура и същностна характеристика на активите и пасивите
От така дефинирания предмет на счетоводството се разбира, че основно съдържателна част от него са стопанските средства , представени като активи, в т.ч. разходи и пасиви, в т.ч. приходи, с техните проявления като потребителни и разменни стойности в различните фази на възпроизводствения процес.
Независимо от това, в коя фаза на възпроизводствения процес се намират активите и пасивите, те винаги са предмет на счетоводството като състояния, изменения и получени резултати към даден момент, за определено време и пространство.
Активите на предприятието са стопанските средства според конкретния им състав (машини, материали, стоки, парични средства и др.) .Те реално съществуват, имат своя потребителна стойност, имат стойност, която при определени условия може да се превърне в разменна стойност . Активите са конкретно проявление на пасивите. Пасивите са източник за образуване на активите. В тях се вижда откъде са получени активите. Пример:
Ако едно дружество започне дейността си с парични вноски на акционери и неговият капитал се равнява на 10 000 лв., ще се разбира ,че източникът е акционерният капитал, аконкретният състав на акционерното участие ще се намира в банковата сметка на дружеството, т.е. неговите активи ще са 10 000 лв.
Наличието на източници, т.е. на пасиви определя наличието на активи ,т.е. на конкретни средства. Поради това тези две величини са винаги с еднакви стойностни оценки. Ако се приеме, че активите са потребителната стойност, а пасивите разменната стойност, равенството между двете страни е обективно възможно само към даден момент- момента на оценка на потребителната стойност.Точно поради това ,в счетоводството е въведена оценката (преоценката)на на активите и пасивите към даден момент.

Структура и същностни характеристики на приходите и разходите.
По същество приходите представляват нарастване на стойността на икономическата изгода през отчетния период чрез въвеждане или подобрения на активите или намаляване стойността на пасивите, при което нараства собствения капитал, отделно от дяловите вноски на капиталовложителите. Приходите са източник на средства. Приходите
могат да бъдат разграничени по видове: а) Приходи от основна дейност- те са главно от продажби на продукция, стоки и услуги.
б) Финансови приходи- те са приходи от лихви, преоценка на валута и др. Тесе отразяват директно във финансовия резултат на предприятието като увеличават размера на облагаемата печалба.
в) Извънредни приходи- те са от дарения, от отписани задължения, и др. Те също се отразяват пряко на облагаемата печалба.
г) Приходи за бъдещи периоди- те са така наречените "отложени приходи". Те не оказват влияние върху финансовия резултат за отчетния период.

По същество разходите се определят като процес за намаляване на стойността на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предпрятието и намаляването на неговите активи или увеличаване на неговите пасиви, което води до намаляване на собствения капитал. Превишението на разходите над приходите е загуба за предприятието и тя намалява размера на собствения капитал.
Разходите могат да бъдат групирани по следния начин:
а) Разходи по елементи на себестойността - те са за работна заплата , за социални осигуровки, за амортизации на дълготрайни активи, за материали и др.
б) Разходи по функционално предназначение- те са разходи за основната дейност, за спомагателната дейност, за управление ,за реализация и др.
в) Разходи според техния произход- финансови разходи ( глоби, неустойки, курсови разлики, лихви и др.), извънредни разходи (отписани вземания), разходи за бъдещи периоди и др.
Счетоводното отразяване на тези разходи е различно.