Лекции по Икономика

6. Метод на счетоводството.

Същност на счетоводния метод и неговото различие от принципите на счетоводството.
Обектите на счетоводството притежават висока степен на сложност, а разнообразието в тях изисква и разнообразно използване на набор от подходящи методи.
Независимо дали се използва за научно изследване или в практиката, методът има динамичен, абстрактен общ за конкретната дейност характер.Методът не е рецепта за действие или задължителна технология за работа, но има значение за цялата дейност, а не само за отделни етапи и процедури. Методът е богата основа за алтернативни решения при избор на един или друг начин за въздействие върху обекта в конкретните условия на работа. В този смисъл методът винаги има алтернатива за приложение, в противен случай се превръща в принцип. Следователно критерий е възможността за разнообразие при използване на набора от методи , докато принципът има строга определеност, често с характер на задължителна норма.

Специфични счетоводни методи.
Специфичните методи открояват счетоводството като самостоятелно знание, представят неговата специфична индивидуалност, доголяма степени уникалност в набора от икономически науки и икономически дейности. В състава на набора от специфични методи могат да севключат следните:

1.Методът за двойнствено обхващане на обектите на счетоводно отразяване се смята за негова същностна характеристика. Този метод представлява обективно отражение на взаимната зависимост на процесите и явленията, при което промянат в един обект винаги води до промяна в друг обект.

2.Методът на балансовото обобщаване на счетоводните обекти е метод за обхващане в единство на стопанските средства според конкретния им състав и целево предназначение и източниците за тяхното образуване- т.е. активите и пасивите.

3. Методът на документирането -документирането в този случай се възприема като метод за пренасяне на информация. Принципът е задължителна норма и той изиква всяка стопанска операция да се документира.Задължителен, законов характер имат и реквизитите в документа . И всички тези задължителни норми се спазват независимо от разнообразното прилагане на метода. Изборът на вариант за прилагане на задължителната норма е въпрос на методология.

4. Методът на счетоводните сметки (и на двойното записване по тях)позволява да се натрупа информация за всеки счетоводен обект. Чрез него се постига цялостна представа за счетоводния обект в стойностни, натурални и трудови измерения. Това е информация за състояния за изменения, за резултати, които имат значение за крайно състояние.

5. Методът на инвентаризация позволява да се съпоставя за даден момент физическото, реалното състояние на обектите със счетоводно отразенот по сметките състояние.
Методът на инвентаризацията е в състава и на контролните методи , но тъй като счетоводството има и контролни функции, неговото място тук е обяснимо.

6.Методът на оценка на счетоводните обекти - на активите и пасивите - сеопределя от счетоводното законодателство, но неговата същност не зависи само от закона.
С този метод обектите се оценяват така, както условията на тяхното използване в стопанския живот налагат.

7. Методът на калкулацията е метод ,чрез който се обобщава информацията за участието на отделните активи във формирането на сечестойността или на размера разходи, формиращ продукт или услуга.

8. Методът на обобщаването на счетоводните данни е известен като "сводка и обобщаване" и позволява да сепредстави в обощен вид състоянието на отделни обекти към даден момент. В този процес се има предвид цялата технология на счетоводното приключване )най-вече месечно, тричесечно и годишно), в това число и сводка на счетоводни данни.


Общи (универсални ) методи, използвани в счетоводството.
Освен специфичните счетоводни методи са приложими и така наречените общи методи. Това са методи с универсална приложимост в различни области на човешкото знание. От такъв характер са статистико-математическите методи, управленските методи и др.

1. Методът на моделирането е широко прилаган в почти всички области на човешкото знание. Моделът не просто възпроизвежда състоянието на обекта, а включва резултата от изследването на връзките, зависимостите, вътрешните и външните влияния върху обекта.
Моделът на фактическото състояние отразява миналото и настоящето на обекта,неговите статични и динамични изменения във времето.
Моделът на желаното състояние има по-ограничено приложение във счетоводството.Този модел дава възможност да се разработят варианти на модели, за едно финансово състояние , към което даденото предприятие се стреми.
Моделът на възможното състояние отразява възможното състояние на обекта към бъдещ период при отчитане на условията на околната среда.Този модел най-често се използва в контролинга.

2.Методът на програмно-целевото организиране на счетоводната информация има значение както за управленското счетоводство, така и за контролинга. Най- добре се прилага при група предприятие и за консолидиране на счетоводните отчети.

3.Методът на системния подход - строгите правила на системния подход правят счетоводната информационна система устойчива. В нея не е възможно своеволното разместване на съставни подсистеми и елементи.

4.Методът на счетоводния анализ е метод за изследване на взаимните зависимости вътре в счетоводните обекти, както и между тях.
Счетоводното сметка съдържа достатъчно богата информация, за да се оцени сътоянието на отчитания чрез нея обект, да се анализират тенденции изакономорности, да се съчетаят с аналитичните оценки в други сметки и други обекти.