Лекции по Икономика

7. Балансов метод.

8.1.Същност на балансовия метод.
Балансовото обобщаване е един от основните специфични методи на счетоводството. Той позволява към даден момент (месец, тримесечие или година) да се състоянието на средствата според конкретния им състав и източниците на тяхното образуване. Баланс буквално означава, преведено от латински "двойни везни". Няколко са характерните черти на балансовия метод: 1, Балансовия метод позволявя дя се представят активите и пасивите в тяхното равновесно състояние към даден момент. Този метод реализира представата, че размерът на стопанските средства винаги е равен на източниците на тяхното образуване.

 Примерен счетоводен баланс  № 1  към 31.12.2007г.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          


  Активи                   Предходна      Текуща    Пасиви                    Предходна    Текуща                      
                                 година             година                                     година           година
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Дълготрайни                                                  Собствен капитал    100 000          120 000                                                                                                                     
 материални            110 000             130 000                                            
                                 
 Дълготрайни                                                   Дългосрочни                                                                                                 
  нематериални           10 000               10 000   задължения                50 000           80 000

 Дългосрочни                                                   Краткосрочни                                                                                            
 инвестиции                10 000              40 000    задължения                70 000          100 000     

Краткотрайни                                                  Финансирания             60 000            90 000    
материали                  30 000              50 000                                                                                                                          

Краткосрочни                                                                                                                                                                                                         
вземания                     60 000              80 000                                                                                                                                 

Краткосрочни                                                                                                                                                                                                                           
инвестиции                  20 000              30 000                                                                                                                          

Парични средства       40 000              50 000                                                                                                                                               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сума на актива           280 000            390 000     Сума на пасива     280 000          390 000            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Примерен счетоводен баланс
към  31.12.2008 г.
                                                            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Активи                    Предходна       Текуща      Пасиви                    Предходна  Текуща              
                                 година              година                                      година         година              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дълготрайни                                                      Собствен капитал   120 000         150 000
материални активи    130 000           140 000                                                                                                                    

Дълготрайни                                                       Дългосрочни
немат. активи               10 000             20 000      здължения               80 000         140 000
                  
Дългосрочни                                                      Краткосрочни                                                                                       
инвестиции                   40 000             80 000     задължения            100 000           90 000

Краткотрайни                                                                                                                                                                                                               
материални активи      50 000             70 000     Финансирания          90 000           90 000

Краткосрочни                                                                                                                                                                                                                     
вземания                      80 000             90 000

Краткосрочни
инвестиции                  30 000              40 000

Парични средства       50 000              30 000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сума на актива          390 000            470 000     Сума на пасива       390 000         470 000  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.Балансовият метод е израз на непрекъснатата връзка между различни равновесни състояния. Общото за годината равновесие е резултат от равновесното състояние на активите и пасивите презотделните периоди- месеци тримесечия. Равновесното състояние през текущата година е резултат от равновесното състояние от предходната година.

3. Балансовият метод дава израз на вътрешните закономерности в стопанските средства и техните източници. Общото равенство между активите и пасивите е един непрекъснат процес на равновесни изменения вътре в активите и респективно- вътре в пасивите. Ако се привлекат други източници, веднага в същия размер се увеличават краткотрайните или дълготрайните активи.

4. Балансовият метод позволява да се свърже информационната зависимост между счетоводните сметки. Информацията, натрупана по счетоводните сметки , балансово се обобщава като състояние към даден момент.

5.Балансовият метод позволява да се представи финансовото състояние и финансовата устойчивост на предприятието към даден момент.

6. Балансовият метод е едно обощено, балансово представяне на принципите на счетоводството. Чрез балансовият метод се показват реалните състояния на активите и пасивите, и историческите им измерения , състоянията на активите и пасивите след изискванията за тяхната оценка.

Същност и структура на балансовата информационна система и модел на счетоводния баланс.
Счетоводният баланс е конкретен израз на балансовия метод, който позволява да се представят в равновесно единство обектите на счетоводството, проявени като активи и пасиви. Счетоводният баланс, обаче, не есамо схема на активите и пасвите, а един модел за закономерните и обективно проявени връзки между средствата и техните източници. Могат да се отбележат няколко особености на счетоводния баланс.

1.Съгласно Закона за счетоводството, счетоводният баланс се представя във вид на таблица с две страни- Актив и Пасив. Те могат да се представят двустранно- вляво активът, вдясно пасивът, както и едностранно- активът и пасивът се подреждат един след друг. Каквато и да есистемата, активът винаги ще бъде равен на пасива.
Активите са "придобит и контролиран от предприятието материален, нематериален и финансов ресурс в резултат на минали събития, от експлоатацията на който се очаква икономическа изгода".
Пасивът е "съществуващо задължение на предприятието,което произтича от минали събития, погасяемо чрез намаляване или използване на актива".

2. Моделът на баланса съдържа информация както за текущия, така и за предходния период.

3. Активите и пасивите структурно са обособени в раздели , групи и балансови статии( наричани още "балансови пера").
Балансовата статия е най-малкото обобщено структурно подразделение в актива и пасива на баланса. То изразява в парично изражение еднородни по икономически характер, съдържание и предназначение видове, респективно вид средства (ресурс) или източници на срадства (задължения) . Такава статия е например "Сгради, земи, гори, и трайни насаждения".
Групи на баланса са обединените еднородни по икономическия си характер, състав и съдържание ресурси и задължения .

Разделът е най - обобщеното структурно подразделение на счетоводния баланс. В него е обобщена сборната информация от включените в него групи на активи и пасиви.

Вътрешни балансови и задбалансови зависимости.
Подреждането на активите и пасивите в актива и пасива на счетоводния баланс е отражение на принципа на ликвидност за активите и изискуемост за пасивите.
а) Ликвидността на активите е понятие, свързано тяхното участие в кръгооборота на средствата и възможността им да се превръщат в разплащателни средства. Най-бързо ликвидни са паричните средства, защото те са пряко средства за разплащане.

б) Изискуемостта на пасивите е значително по-трудно да определи, макар че от гледна точка на Международните счетоводни стандарти , пасиви са само задълженията на предприятието.Разделянето на баланса е в два основни раздела - за собствения и за привлечения капитал. В тези два раздела най- висока е изискуемостта на привлечения капитал ив частност на текущите задължения ( към бюджета, към социалното осигуряване, към персонала, към доставчиците и т. н.), следвани от краткосрочните задължения по заеми за оборотни нужди.

Счетоводният баланс е отражение на на състоянието на обектите за отчитане по отделните счетоводни сметки.Връзката "баланс-сметки" е закономерна. От сметките се съставя баланса, от счетоводния баланс се откриват сметките за новия период. Началните салда на тези сметки са балансовите ктойности на вече изминалия период.

Счетоводният баланс, разгледан от позицията на на системния подход е една сложна система. Системата на баланса има свои подсистеми (актив и пасив), те съответно , разгледани самостоятелно, също могат да се представяткато системи, със своите съставни подсистеми.Така системата на активите ( респективно на пасивите) е в раздели, групи и статии.
Системата на баланса включва системата на балансовите сметки.
В баланса намират отражение особен род стопански правни отношения, които не се отразяват на оборота на предприятието, а следователно и на общата балансова стойност. По тази причина, това са така наречените задбалансови суми или задбалансови статии. По принцип те отразяват присъствието на чужди активи, които не са собственост на предприятието и то едлъжно да ги върне. В банковата система, а ивъв всички други стопански структури тези задбалансови статии имат равностойно значение с балансовите статии.(Например- дадената отбанката или предприятието гаранция за кредит , или откриването на акредитив, всеки момент може да се превърне в задължение да се погаси гарантирния кредит. Въпреки задбалансовото си място в условията на развити пазарни отношения, тези пера, са съвсем близки до реалните, а не само до евентуалните стопанско-правни отношения.

Според ролятя си в организацията на счетоводния информационен процес балансите са : начален (встъпителен), месечен, тримесечен, годишен, приключителен и ликвидационен .
Началният баланс се съставя при юридическо признаване на предприятието, както и при неговото преобразуване. Окончателният баланс е свързан с прекратяване на даден вид вид дружество, а ликвидационният- при неговото ликвидиране.

Модели на балансови изменения под влияние на стопанските операции.
Счетоводният баланс се съставя към даден момент, дата от съответния период. Тази дата маже да е всеки ден от месеца, всеки час и минута на деня. При наличието на компютърно обработена информация балансът може да се представя всеки момент, дори след всяка стопанска информация. Всяка операция променя числовия израз на на обекта на отчитане и това намира отражение в баланса. Познати са четири балансови изменения под влияние на стопанските операции.
1,. Първото балансово изменение е резултат от стопанските операции, които засягат само активите. Една статия от актива на баланса се увеличава, друга статия от актива на баланса се намалява със същата стойност. Равенството на актива и пасива се запазва.

2. Второто балансово изменение е в резултат на стопански операции, които намират отражение само в пасивите на предприятието. Една статия от пасива на баланса се увеличава (или намалява), със същата стойност друга статия на пасива се намалява (или увеличава). Балансовото равенство се запазва.

3.Третото балансово изменение е резултат от стопански операции , които зосягат едновременно активите и пасивите. При тези статии ако една статия на актива се увеличава, то със същата стойност друга статия на баланса също се увеличава. Третото балансова ицменение е едновременно в увеличение на активите и пасивите с еднакви стойности, поради което балансовото равенство се запазва.

4. Четвъртото балансово изменение е в едновременното намаление на активите и пасивите на баланса с еднакви стойности. Една статия в актива на баланса се намалява, и със същата стойност намалява друга статия на пасива. Балансовото равенство зе запазва.

Изводите от разгледаните четири основни балансови изменения под влияние на стопанските операции са следните:

1. Независимо от броя на стопанските операции, тяхното отражение в баланса е в кръга на посочените четири разновидности балансови изменения.

2. Независимо от броя на стопанските операции и въздействието им върху баланса равенството между актива и пасива винаги се запазва.

3.Сумата на баланса се промена, само когато стопанските операции намират отражение едновременно в актива и пасива. Промените само в пасива или само в актива взаимно се неутрализират и не поменят общата сума на баланса.

4. Промените в баланса под влияние на стопанските операции е отражение на една от закономерностите на счетоводството, която задължава промените в два взаимносвързани обекта да се отразяват с еднакви стойности. Тази закономерност гарантира вечното равновесие между актива и пасива.