Лекции по Икономика

7. Същност, роля и значение на туризма. Видове и форми на туризма. Съвременни тенденции и перспектива за развитие на туризма

Туристическият продукт представлява комплекс от услуги, свързани с пътуване, пребиваване, изхранване, лечение и задоволя­ване на потребности, които в своята съвкупност формират продукта на туристическия бранш. Съдържащите се в него матери­ални блага достигат до потребителите като сбор от услуги, чий­то състав е променлива величина и е в зависимост отпроизводствената му насоченост и от състоянието на туристическото търсене. В създаването на туристическия продукт и услуга участват природните и културно-историческите фактори, материално-техническата база, финансовият ресурс, националната политика в туризма, кадрите, специализираните учебни заведения и квалифи­кационни структури и т.н. Като функция на туристическото обслужване качеството изисква да се усъвършенстват всички съставни елементи, връзки и отношения, включващи:                   
- търсенето и предлагането на услуги и стоки.
- състоянието на средата и материалната база, в която тези
- стоки и услуги се създават и реализират.
- технологиите на тяхното производство и реализация.
- организацията и качеството на труда.
- контрола от създаването до реализацията на туристическите стоки и услуги и т.н.

Видове Туризъм
1. Видове туризъм според националната принадлежност на туристите
а) международен туризъм - той се осъществява, когато гражданите на една страна пътуват и пребивават на територията на друга страна с цел туризъм. Международният туризъм може да бъде разделен на 2 основни части;
 - активен - при него чужди граждани посещават България и харчат валута придобита в собствената им страна
 - пасивен - при него разликата е, че български граждани пътуват в чужбина и харчат средства придобити в България
б) вътрешен (национален) туризъм. Той се осъществява от гражданите на една страна в нейните предели.

2. Видове туризъм според потребностите
а) лечебен - целта му е профилактиката на здравето частично или пълно възстановяване след прекарано заболяване.
б) ваканционен (рекреативен) - осъществява се по време на големите отпуски (летен и зимен).
в) спортен туризъм - бива два вида:
- активен - при него туристите пътуват с цел непосредствено участие в спортни мероприятия.
- пасивен - при него туристите пътуват с цел наблюдение на спортното мероприятие.
г) културен - той е свързан с посещението на непознати места и обекти с цел обогатяване на знанията и общата култура. Той често се съчетава с останалите видове туризъм и е основен вид в Гърция, Египет, Италия и др.
д) служебен туризъм - включва пътувания с цел участие в официално организирано мероприятие. При него туристите изпълняват конкретните професионални или служебни задачи.
Съществуват следните подвидове:
- политически - лице или делегация която пътува с цел участие, преговори, държавни празници и други политически прояви.
- икономически - пътуване и пребиваване с цел посещение на изложби, панаири, договаряния и други.
- конгресни - пътувания с цел участие в различни симпозиуми, семинари, конгреси и други.
 Този вид туризъм е високо платен и се практикува в най-високо категорийните хотели и от най-квалифицирания персонал.
е) религиозен туризъм - свързан с посещението на църкви и манастири по повод на някакъв празик или за поклонение.
ж) обществен туризъм - произтича от необходимостта да се поддържат връзки с обществото. Той включва посещение на близки и приятели, както и сватбени пътешествия.
з) транзитен туризъм - породени от необходимостта да се премине през територията на дадена страна за кратко време в рамките на 1 до 4 дни.

3. Класификация на туризма в зависимост от транспортното средство.
а) коло (вело) туризъм - развит предимно в средите средите с развнинен релеф. За придвижване с велосипедите е необходимо да има създадена специална организация на движението и трасета за велосипедисти.
б) мото туризъм - провежда се в края на работните дни или седмица, а също и в празничните дни. Практикува се предимно от по-младите хора.  През последните години особена популярност има туризмът с мотоциклет организиран от рокерски формаций.
в) железопътен туризъм - основният конкурент е автобусният транспорт.
г) туризъм с кораб - изключително скъп и атрактивен туризъм, които съчетава в себе си различни видове туризъм (културен, спортен, рекреационен, лечебен и др.) Съвременните туристически кораби представляват плаващи градове. Те предлагат нощувка, басейни, хранене и други услуги. Разновидност на този туризъм е круизът. Тои се извършва по крайбрежието като прави пълен кръг.
д) автомобилен туризъм - Той има най- голям дял в общия туристически поток. Той е предпочитан поради свободата на придвижване, която дава автомобила.
е) авиотуризъм - един от най- развитите се видове туризъм. Все по-масовото пътуване със самолети се дължи на предимствата като комфорт, пестене на време, преодоляване на големи разстояния за кратко време и др. Един от основните недостатъци са все още високите цени на самолетните билети. Типични за туризма са чартърните полети.