Лекции по Икономика

10. Инвестиции и инвестиционен процес във фирмата

Капиталът е съвкупен израз на всички средства, които притежава фирмата и са предназначени за стопански цели. От юридическа гледна точка капитала е собственост, притежание. От икономическа гледна точка той е всички средства със стопанско значение в парична форма.
   Капиталът е съвкупен паричен стойностен израз на вложените средства в производството. Парите като пари и парите като капитал са различни неща. Неговото предназначение за стартиране на фирмата  го обособява като инвестиция. Схемата за инвестиране на капитала е:

                              Ср.за произв.
П       П          С                     ..  .    Пр..   .С1           П1      ПІІ
пари    пазар   ресур.   раб.сила                    стока    пазар      пари

   финан      инвести-                                                   възвръ      издължа
    сиране       ране                                                      щаемост       ване