Лекции по Икономика

11. Същност, видове и структура на ДА на фирмата

І. Според времето и начина на функциониране активите се делят дълготрайни и краткотрайни.
ДА на предприето са обекти, в които предприятието е осъществило дългосрочни инвестиции с цел да реализира предмета на своята дейност. Те се групират на : материални, нематериални, финансови и търговски. Те запазват за повече години своята натурално-веществена форма и потребителна стойност. Участват многократно в производствения процес на предприятието и пренасят на части своята стойност в стойността на произвежданата продукция.
ІІ. Състав и структура на ДА
1.ДМА са преобладаващите, имат материално-веществена форма. Към тях се отнасят:
- средства на труда – една част участват непосредствено в произв. процес /машини, съоръжения, трансп.средства/; други създават необходимите условия за произв.процес /сгради/ и трети, които са важен фактор за организацията, управлението и социално-битовото осигуряване на персонала.
Класификацията на ДМА е въведена с Националния сметкоплан и Закона за счетоводството.

2.Нематериалните ДА /НДА/ са разнообразни и нямат натурално-веществена форма, но имат значение при употребата им. Те могат да бъдат:
-права върху индустриалната собственост- концесии за проучване, разработване и използване на подземни богатства, минерални ресурси, пътища
-права в/у интелектуалната собственост - патенти, лицензи, фирмени, търговски марки;
3. Дълготрайни финансови активи – средства, вложени от предприятието в др. Предприятия или фирми за продължителен период от време с цел получаване на икономическа изгода. Те се делят на:
-дългосрочни инвестиции –с цел увеличаване активите чрез дивиденти, ренти, лихви, ценни книжа и се отчитат с
-контролно участие, значително участие, малцинствено участие, инвестиционни имоти, дългосрочни вземания.
4.Търговската репутация – Добиване активи от предприятието в резултат на участие в приватизацията, сделки на фондовата борса. Тя е положителната разлика м/у заплатената цена и действителната справедлива стойност на закупеното предприятие
Съотношението м/у отделните групи и елементи от състава на ДА, изразено в % представлява тяхната структура.