Лекции по Икономика

12. Оценка, изхабяване, амортизация и ефективност на ДА

І.Активите в момента на заприходяване се оценяват стойностно по:
  - цена на придобиване – покупна цена +разходите за привеждане актива за ползване
   - себестойност на активите –ползва се за заприходяване на ДМА
    - справедлива цена –сумата, за която актива може да бъде заменен при пряка сделка. Тя може да бъде продажна, борсова или пазарна цена.
      Тези три оценки изразяват т.н. първоначална стойност на активите.
     Освен тези ДМА имат остатъчна стойност и възстановяема стойност.
ІІ.Амортизация на ДА – Паричната стойност на изхабяването на материалните и нематериалните ДА се нарича амотризация.. Тя отразява частта от стойността на ДА чрез реализацията на готовата продукция до натрупване на средства за закупуване на изхабените ДА. Финансовата операция по отчитане на амортизацията се нарича амортизационни отчисления. Те се правят задължително, когато се ползват повече от един отчетен период. Не се начисляват на земите, горите, паметници на културата. Финансовите ДА не подлежат на изхабяване. Изхабяването се отчита чрез амортизационни норми, които представляват установени от предприятието проценти за погасяване стойността на ДА. Амортизационните норми се определят по различен начин, но в практиката се изчисляват като отношение на амортизационната сума /100%/ и срока за практическо ползване на ДА.
    Амортизационната квота е годишната величина на амортизационните отчисления – тази част от отчетната стойност на ДМА, която се начислява като разход за амортизация за отчетния период.
ІІІ. Равнището на използване на ДА се изразява чрез показателя  1. коефициент на използване на машините и оборудването
          Ким =  Мg   - действащи машини
                       Мн – налични машини
2.коефициент на сменност. 3.Коефициент на екстензивно използване на машините  4.Коефициент на интензивно използване на машините 5.Коефициент за интегрално използване на машините.
ІV.Показатели на ефективност:1.Коефициент на натоварване.    2.Коефициент на поглъщаемост. 3.Рентабилност на ДА