Лекции по Икономика

13. Същност и видове краткотрайни активи /КА/ на фирмата

І.Същност – Те са тази част от активите на предприятието, която участва еднократно и изцяло в производствения процес и пренася напълно своята стойност в стойността на произвеждания продукт.

КА са предметите на труда /материали, горива, суровини/ през целия период на тяхното пребиваване в предприятието до производството на готова продукция. Те се намират в постоянен кръгооборот и оборот – движението и преминаването им от една фаза в друга, от обръщението в производството и отново в сферата на обръщението по формата на стоки и пари.
         СТ
П      ПТ……..Пр……..Г П         П1
         РС

Основен фактор за повишаване ефективността на производствената дейност на фирмата е намаляване времето за кръгооборота на КАФ. Те включват:
       - краткотрайните материални активи/КМА/-материали, суровини, горива, готова продукция, незавършено производство, полуфабрикати;
      - краткосрочни вземания-парични средства в други фирми от продадени стоки или извършени услуги със срок на получаване до 1 година;
      - краткосрочни инвестиции– акции, облигации, средства вложени в благородни метали
      - парични средства
      - разходи за бъдещи периоди
Количественото съотношение м/у различните елементи от състава на КАФ, отразяващо връзките и зависимостите м/у тях дава представа за тяхната структура. Тя показва относителния дялна всеки елемент в състава на КАФ Този дял се определя в стойностен размер и се изразява в %.