Лекции по Икономика

14. Оперативно управление на КАФ и показатели за използването им

За повишаване ефективността от използването на КА има ускоряването на тяхната обръщаемост.Показателите, с които се измерва скоростта на обръщение са:
Време на 1 оборот в дни=средна наличност КМАх360
                                              Ст/ст на приход. от продажби


Брой обороти на КА=ст/ст на прих.от продажби
                                     средната наличност на КМА


заетост на КМА= средна наличност на КМА  
                               ст/ст на приход. от продажбипериод на              средна наличност н вземанията от
събиране на    =     клиенти по тяхната отчетна ст/ст
вземанията от        стойност на приходите от продажби
клиенти

За ускоряването обръщаемостта на КА значение имат:
-          Намаляване величината на производствените запаси
-          Намаляване относителния дял на незавършеното производство
-          Обема на готовата продукция и реализацията й