Лекции по Икономика

9. Цена и структура на капитала на фирмата

І. Структура на капитала - Съотношението между различните елементи от състава на капитала на фирмата, изразено в проценти.
Общата структура характеризира съотношението м/у собствения и привлечения капитал и общата величина на капитала, включен в стопанската дейност. Определя се по формулата   КС= СК  . 100
                                                                          ОК
Или КС= ПК . 100   откъдето капиталовата структура
                 ОК
може да се изследва чрез отношението м/у собствения и привлечения капитал и обратно. Тя е важен показател за финансовата самостоятелност Ксам или платежоспособност на предприятието и неговата задлъжнялост Кi

КС= СК . 100               или        КС = ПК . 100
         ПК                                                СК

Тези съотношения дават информация за платежоспособността и задлъжнялостта на предприятието, за величината на собствения капитал, която се пада на единица привлечен капитал или величината на привлечения капитал, която покрива с единица собствен капитал. Едно предприятие има благоприятна капиталова структура, когато ПК е 40-50% от величината на СК. Препоръчително е съотношението, при което ПК е 30% от СК.  Всички останали съотношения говорят за висока степен на зависимост от кредиторите /повече от 60% ПК/ или възможности за силно отрицателно влияние на инфлацията /80-100% СК/.
      С тези показатели би следвало да се отчете вътрешната капиталова структура. Тя показва съотношенията между различните видове собствен капитал, видовете кредити и задължения – къде се насочват тези кредити, към кого са задълженията, с каква продължителност и т.н.