Лекции по Икономика

8. Собствен и привлечен капитал. Акционерен капитал

І. Собствен капитал - това е тази част от капитала, която е притежание на собственика или на неговите съдружници и характеризира размера на собствеността, произхода на имуществата, икономическата мощ и финансовата независимост на фирмата. Той се формира от: -основен капитал; допълнителен, резервен, резултат от предходни години и резултат от текущия период. Печалбата има формиращо значение на собствения капитал.

ІІ. Привлечен капитал - част от капитала, привлечена от капитала на др.фирми или банки при изгодни финансови или икономически условия. Формите на привлечения капитал са: дългосрочни задължения, краткосрочни задължения, финансирания.

                      капитал

        
           собствен
         привлечен

Ос
но
вен
До
пъл
ните
лен
Резер
вен
Фин.р-тат
-От предх.год.
-От текущ.год.
Дъл
госр.
задъл
жения
Крат
Коср.
задъл
жения
Фи
нан
сира
ния