Лекции по Икономика

11. Риболов

Риболовът и производството на аквакултури е значителен сектор в ЕС, тъй като рибата е естествен, биологичен, мобилен и ьзобновяем ресурс. В него се създава около 1% от БВП и участват 1,5% от заетите. Същественото е, че той е доминиращ или единствен отрасъл за много местни икономики, тъй като ангажира близо 263 000 риболовци. Наред с това функционират и редица отрасли, пряко свързани с риболова като кораборемонт, доставка н а оборудване, рибопродаване, които осигуряват допълно заетост за много работници (в отделните зони тя е между 2 и10%). Това обуславя важността на отрасъла за ЕВП, в т.ч. създаването на условия за развитието на риболова, съхраняването на рибните запаси и и осъществяването на обща политика по риболова (ОПР).
ОПР е инструмент на ЕС за управление на риболова и производството на аквакултури и е регламентиран с ДЕС в контекста на политиката на икономическо и социално сближаване. Първите общи мерки са приети през 1970г. и обхващат общите правила за достъп до рибните запаси, пазара и структурите на сектора. Съгласувани са еднакви правила за достъп във водите на ЕС и ползването на пристанищната инфраструктура, както и за структурната политика в отрасъла - координиране на модернизацията на флотилиите и техниката за преработване.
Стимул за развитието на ОПР дава първото разширяване на ЕС- приемането на Дания, Ирландия и Великобритания, което предизвиква въвеждането на общи регулации за досгьпа и увеличаване на зоната за ловуване от 12 на 200 мили. През 1983г. са приети основните принципи на ОПР- както по отношение на риболов¬ните зони, общата система за съхраняване и управление на рибните запаси във водите на ЕС, така и за осъществяването на структурна политика и ориентиращи програми за флота. Дефинирани са четири области на действие- съхраняване на рибните запаси, структури (кораби, пристанищни съоръжения и преработващи предприятия), обща организация на пазара и общи външни отно¬шения в областта на риболова (споразумения със страни извън ЕС и преговори с международни организации).
Приемането на Испания и Португалия през 1986г. Удвоява броя на заетите в риболова, докато капацитетът се увеличи със 75%, уловът- с 65%, а преработката и потреблението на риба- с 45%. Предвид особеното значение на отрасъла за тези страни, участието им в ОПР е предшествано от преходен период до 1995г.
През 1992г. са преразгледани условията на ОПР, като вниманието е поставено върху рационалното, отговорно и устойчиво развитие на риболова, балансиране между ресурсите и използването им, както и координация между структурната и консервационната политики. Новите регулации засилват структурните елементи с
цел разширяване на съгласуваността между различните аспекти на политиката и сближаването й с другите общи политики. Особено внимание се отделя на диспропорциите в отрасъла, главно между броя на риболовните съдове и съществуващите рибни запаси.
Адаптираните мерки през 1997г. допълнително развиха еле¬ментите на пазара на риба и разшириха целите на обшата политика в следните области:
-използване на общата организация на пазара за сгимулиране на устойчивостта на риболова и оптимално използване на рибните продукти;
-увеличаване на производителите, включени в управлението на пазара;
-повишаване на конкурентоспособността в ЕС, особено в областта на пресните рибни продукти;
-насърчаване интегрирането и яснотата на пазара чрез сътрудничество между играчите и по-добро информиране за улова и качеството;
-подкрепа на конкуренцията на единния вътрешен пазар както чрез мерки за защита на производителите, така и по отношение на потребителите чрез правила за качество и произход на рибните продукти;
-търсенето на нови пътища за повишаване качеството на рибните продукти.

Основни направления на общата политика по риболова
Съхраняване на рибните запаси- защита на рибните ресурси чрез такова регулиране на улова, което да осигурява репродуктивността и прилагането на съответните мерки. Предвид факта, че освен биологичен риболовът има икономически и социален аспект, страните-членки са приели национални квоти за улов. Общия разрешителен режим е приет от Съвета на министрите и е в основата на управлението на равнището на запасите и регулирането на улова на оновните видове риба в морските зони на ЕС.

Регулациите за достъп определят, че в крайбрежните води уловът е разрешен само за местните риболовци, като в някои слу¬чаи се допускат и съдове от съседни пристанища, които тради¬ционно използват тези зони. Извън 12-милната зона риболовът е свободен, но се прилагат известни ограничения по отношение ми¬гриращи пасажи. През 1995г. е въведена разрешителна система чрез лицензиране на риболова. Наред с това се установяват технически мерки за регулиране на улова като размери на дупките на мрежите и минимално тегло на уловените екземпляри. Новият инструмент на политиката- "режим на въздействие върху риболова", установява връзка между количествата риба и възможностите на корабите за улов.
Наблюдението над провеждането на ОПР и на регулациите се предоставя на националните институции и на малък екип инспек¬тори на ЕС. През 1993г. новите регулации, разширяват контрола и мониторинга не само върху улова на риба, но и върху други аспекти на ОПР като структурите, маркетинга на риба, аквакултурите, връзките между преработването и потреблението. Страните-членки се подпомагат финансово за засилване на контрола чрез специализирани кораби, самолети и въвеждането на сателитни технологии.

Структури- подпомагане адаптирането на оборудването и организацията на риболовната индустрия и производството на аквакултури, предвид ограниченията на ресурсите и пазарите. Структурната политика в сектора се осъществява чрез финансиране на проекти за модернизация на флотилиите в рамките на годишните програми за ориентиране на риболова и подкрепа на отрасъла и общините, коиго зависят в голяма степен от него. Подкрепата за структурната политика се осъществява в следните области:
-Производство- ЕС ще финансира проекти за развитие на нови методи на производство и повишаване качеството на стоките. Във връзка с това ще се подкрепя:
*повишаване качеството и хигиената на производството, особено преработката и пакетирането;
*преструктуриране и модернизация на преработващите фирми;
*стимулиране на технологичните иновации и развитие на нови продукти;
*увеличаване на добавената стойност в продуктите при преработка.
-Маркетинг- развиването на тържища, условия за замразяване и търговия на едро, прилагане на хигиенните регулации, електронизация на оборудването.
-Пристанищни съоръжения- приспособяването им за преработката и маркетинга, развитие на услуги и други съоръже¬ния за ефективна обработка на корабите.
-Представяне- главно чрез разпространение на информация за ползата ог продуктите на риболова и аквакултурите, участие в изложения и други мерки за разширяване достъпа до пазара.
-Индустриални мерки - подкрепа за организациите на прера-^ ботвателите на риоа заГповишаване качеството на продуктите и управлението.
Използваните структурни инструменти и финансови ресурси се групират по следния начин:
-многогодишни програми за ориентиране на риболова (МПОР), целящи преструктуриране и модернизация на риболов¬ните флоти (траулери и ловуващи), като се намали тона¬жът и капацитетът на корабите с около 10%;
-финансови инструменти за ориентиране на риболова (ФИОР), съсредоточени във фонд, който въздейства в целия сектор по линия на модернизиране на флотилиите, инвестиции в аквакултури, крайбрежните води и пристанищните съо¬ръжения, преработка и маркетинг;
-социално-икономически мерки, насочени към райони, които силно зависят от подпомагане и са обект на въздействие от ЕФРР- главно в стимулирането на стабилни икономи¬чески дейности, отличаващи се с висока производителност и създаващи работни места, и от ЕСФ- по линия на про¬фесионалната квалификация и преквалификация, както и стимулиране на разкриването на нови работни места.

Обща организация на пазари - подкрепа на общите мерки на пазара на рибни продукти, регулиране на търсенето и предлагането в полза на производителите и потребителите. Мерките целят стабилизиране на пазара, гарантиране постоянното снабдяване с качествени продукта, приемливи цени за потребителите и подкрепа на доходите на заетите в риболова. Основните елементи на организацията на пазара са:
-общи стандарти за качество на рибните продукти, размер, пакетиране и етикетиране както за произведените в ЕС, така и за вносните;
-подпомагане на организациите на преработвателите за стабилизиране на пазарите, защита на риболовците от промени в пазарното търсене;
-система за подкрепа на цените, която установява мини¬мални продажни цени. Освен това се подпомага финансово изтеглянето от пазара на риба и използването й по-късно за преработка;
-правила за търговия с трети страни.

Отношения с другите държави- сключване на споразумения и преговори на международно равнище с регионални и междуна¬родни риболовни организации за общи мерки за опазване на ресур¬сите при дълбоководния риболов. Двустранните и многостранните преговори целят улесняване достъпа до разширените риболовни зони, както и рационализиране на риболова.
Средиземноморските страни са в най-голяма степен засегнати от развитието на сектора и последствията от замърсяването и увреждането на околната среда са особено актуални за региона. Поради това от 1996г. ЕС консолидира междудържавното сътруд¬ничество за управлението на ресурсите в Средиземно море.

Програмиране
Финансирането на ОПР се осъществява в рамките на програми, съобразно с принципите на структурните политики, включващи:
-мерки, съответстващи на критериите на цел 1;
-други мерки, покрити от отделните програмни докумен¬ти на страните-членки.
Многогодишните програми за ориентиране на риболова ще се прилагат от 1 януари 2002г. След като бъде направена оценката за развитието на сектора и ефекта от приложението на мерките от 1993г., те ще се разработват съобразно изискванията на структур¬ните фондове и ще включват мерки в областта на: обновяване и мо¬дернизация на риболовните флотилии, адаптиране на риболова, създаване на съвместни предприятия, подпомагане на дребния ри¬болов в крайбрежието, социално-икономически мерки, рацио-нално използване на ресурсите, аквакултури, производство и маркетинг, връзки с други пазари и др. Особена подкрепа ще се два на пилотни проекти и техническо подпомагане.

Инструменти
Структурният фонд за ОПР е Финансовият инструмент за ориентиране на риболова (ФИОР). За програмния период 2000- 2006г. той ще се насочи към подпомагане на устойчивостта и балансираността между рибните ресурси и тяхното използване, увеличаване на конкурентоспособността на капацитета на отрасъла и развитие на предприятията, стимулиране на ефективен риболов и производство на аквакултури и съживяване на районите, зависещи т тях. Фондът ще подкрепя структурни мерки в сектора на риболова и аквакултурите, индустриалната преработка и маркетинга на продуктите, създаването на благоприятни условия за развитие и модернизация в контекста на ОПР. Мерките са насочени към:
-обновяване и модернизиране на риболовните флотилии, съгласувано с многогодишните програми за ориентиране на риболова;
-приспособяване на риболовните капацитети;
-подкрепа на малкия крайбрежен риболов;
-социално-икономически мерки;
-защита на морските ресурси;
-аквакултурите;
-риболовните пристанищни съоръжения;
-производство и маркетинг на продукти от риба и аква¬култури;
-развитие на нови пазари;
-иновативни мерки, вкл. и на транснационално равни¬ще, за създаване на мрежи от оператори и райони, зави¬сещи от сектора. Финансирането на тези мерки от ФИОР позволява допълнителна подкрепа и от други структурни фондове;
-техническа помощ.
Освен в рамките на региони, покрити от цел 1, през периода 2000-2006г. от ФИОР ще се финансират с около 1106 млн. евро допъпнително страните-членки за мерки в други региони.
Стратегията на ЕС за развитие на политиката в програмния период 2000-2006г. е определена както от стратегията в "План 2000", така и за приемане предизвикателствата на бъдещото присъединя¬ване на страните от Централна и Източна Европа. Стимулирането па икономическото и социалното сближаване ще се осъществява по отношение на определените региони и съчетаването на въздей¬ствията на структурните фондове, което ще замени провежданата до 2000г. инициатива РЕSCА.