Лекции по Икономика

12. Видове грешки и нарушения оказващи въздействие върху изготвянето на финансов отчет

Като цяло целта на счетоводната инф. е да помага за обяснението на финансовата и икономическа реалност включваща както относителното финансово състояние така и изпълнението на дейността на предприятието към определен момент. Откакто съществува счетоводството като наука постигането на тази цел се е осъществявало чрез финансовите отчети, които в различна степен честно и вярно са допринасяли за постигането на тази цел и винаги са били в зависимост от бизнес цикъла или етапа на развитие на предприятието. Духът на промените при счетоводството след около един век е довело до използването вече на съвременен термин за счетоводни злоупотреби като "мениджмънт на финансовия резултат", или мениджмънт на печалбата или постъпленията, но същността му най- точно отразява манипулирането на финансовия резултат- в зависимост от това какъв трябва да бъде. Поради характера на използваните подходи при мениджмънта на фин. резултат често се приравняват с измамите чрез финансовите отчети. Много често е трудно, ако не и невъзможно да бъдат разграничавани подбираните и използвани подходи при агресивното счетоводство и измамите чрез ФО, а и още по- трудно да бъде доказано, че е извършена измама вместо това да е невинният мениджмънт на финансовия резултат. Измамите чрез ФО са дефинирани по различен начин в академичната литература от научни работници, в професионалната литература от практикуващи специалисти и отчасти в Наказателния кодекс, що се отнася до заверяването на ФО. Според асоциацията на сертифицираните проверители на измами /ACFE/ измамите чрез ФО представляват: преднамерено невярно представяне на финансовото състояние на едно предпр. извършено посредством умишлено невярно твърдение или категории оповестявания във ФО за да се измамят потребителите на тези отчети.
Извършителите
Обикновено този тип измами се извършват от мениджмънта при което в повечето случаи става със знанието и участието и на собственика на предпр. и доста често и одитора, който заверява ФО. Измамите чрез ФО могат да бъдат извършени от някой който има възможност и мотив да пропусне или да представи неправилни данни в зависимост от целта на представянето като извърши това умишлено. Измамите чрез ФО се извършват с намерението да се излъже заблуди или навреди на инвеститори кредитори съдружници и всички заинтересовани страни. Освен това измамите с ФО включват преднамерена лъжа и прикриването й от лицата които ги изготвят. Такива действия водят до ФО които не представят честно и вярно финансовото и икономическото състояние на предприятието.
Потърпевшите
Потърпевшите на този вид измами са както лица и предприятия извън предприятието така и лица вътре в него. Тук се включват инвеститори; регулаторни органи; кредитори; лица които правят депозити; доставчици; съдружници; клиенти, служители и други вътрешни лица. Лица, които могат да бъдат жертви са : директорите, мениджърите, съдружниците; служителите които могат да понесат загуба на репутация, длъжност и работно място. Измамите чрез ФО възникват в следствие на умишлени действия извършени от мениджмънта и/или собственика които водят до загуби на инвеститорите и кредиторите и др. посредством значими заблуждаващи твърдения във ФО.
Мотивите за извършването на измами биха могли да бъдат свързани с :
* получаване на кредит
* поддържане на привлекателна стойност на фирмените акции
* да се представи в по-лошо състояние например при приватизация
* скриване на неправилни бизнес сделки
* да се разрешат временни финансови трудности
Мениджмънтът би могъл също така да се ангажира с извършване на измами с финансови отчети за да получи лични облаги чрез:
* привидно постигане на фирмените цели и задачи
* получаване на премии свързани с изпълнението на фирмените цели
Мотивацията да се управлява финансовия резултат произтича отчасти от отговорността на мениджмънта да ръководи дейността на предприятието по такъв начин че да постигне предначертаните цели и дадени обещания.
Благоприятната възможност е необходим за измамата елемент и чрез нея може да се обясни защо мениджмънтът е в уникалното състояние и положение да я извършва. Това е така защото като стопани на предпр. мениджърите притежават властта и възможността да манипулират счетоводните записвания и да изготвят измамни финансови отчети. Обикновено измамите произтичат от липсата или неефективността на осъществявания надзор, а благоприятните възможности за възникване на измами чрез ФО могат да бъдат формулирани като:
* Счетоводството се основава на принципи и преценки и стандарти
* прилагане на агресивни счетоводни подходи - т.нар. мениджмънт на фин.резултат
* често променящото се управленско и счетоводното законодателство
* неефективен одитен комитет
* слаби или несъществуващи вътрешни контроли
* честа смяна на външните одитори
* неблагоприятни икономически условия
* осъществявана монополна дейност
Дори и посочените възможности да бъдат оценявани и да се имат предвид при създаването на система за вътрешен контрол в повечето случаи мениджмънтът притежава възможността да ги преодолява. Ако е необходимо съучастие мениджмънтът би могъл да си го осигури и ако трябва да се изготвят документи с невярно съдържание той би получил необходимата консултация точно какви да бъдат те и с какво съдържание. Друга характерна черта на измамата чрез ФО често е прикриването й. Прикриването е може би най - важната цел на всеки извършител на измами и схемите на прикриване варират от лесни за разгадаване до твърде усложнени.
Последствията Измамите с ФО биха могли да създадат следните проблеми:
* намалява се доверието към верността и истинността на твърденията във ФО
* Отчита се постигане на цели и изпълнение на обещания които фактически не са постигнати и изпълнени
* понижава се качеството на процеса на финансово докладване
* поставя се на риск честността и обективността на одиторската професия