Лекции по Икономика

13. Присвояване на и злоупотреба с активи, оказващи влияние върху финансов отчет

Присвояването на и злоупотребата с активи винаги са били свързани с основните форми на собственост; държавна, общинска, частна, публично - частна чрез партньорства, семейна и др. Ето защо вниманието на счетоводители одитори мениджъри собственици и общество като цяло винаги е било насочено към разкриването и предотвратяването им, изучавайки мотивите и възможностите за присвояване и злоупотреба и различните счет. методи за извършването и прикриването им.
От правна гледна точка кражбата и присвояването са престъпления които намират своите определения в Наказ. кодекс по следния начин: който отнеме чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, се наказва за кражба с лишаване от свобода до осем години. Тук не трябва да пропускаме и обсебването : който противозаконно присвои чужда вещ която владее или пази се наказва за обсебване. Както присвояването и обсебването така и злоупотребата на доверие и с активи, са по-коварни и нечестни деяния спрямо предпр. в сравнение с кражбата, защото за да има присвояване или обсебване това означава че вече на извършителя са се доверили и предоставили активите а той или тя нечестно са потъпкали това доверие. Въпреки да не са дефинирани като престъпления злоупотребите с активи предполагат скритото им използване за лично ползване без разрешение и във вреда на мениджъра или собственика.
Схемите за измами с активи включват както кражба или присвояване на краткотр. активи на предпр., така и неправилното използване на дълготрайни активи, като например използването на служебната кола за лично пътуване.
Активите, обект на присвояване и злоупотреба са: ДМА на предприятието особено онези които могат лесно да бъдат изнасяни от сградите на предприятието; ДНА- патенти, търговски права, репутацията, лицензите на софтуер; използването на активи за лична нужда като персонални компютри или провеждане на междуградски или международни разговори
Схеми на измами и злоупотреби с материални запаси
За счетоводните вземания от клиенти е установено че са в област много податлива на измами. Те са в основата както на схемите на измами чрез финансовите отчети така и схемите за присвояване и злоупотреба с активи. Най - обичайните схеми на измами са:
* прехвърляне на стойности от една в друга счетоводна клиентска с-ка;
* фиктивни продажби и осчетоводени фиктивни вземания
* вземане пари на заем за с-ка на създаване на вземания
* неправомерна кореспонденция на кредитни записвания.
Схеми на измами с парични средства
Като цяло те обхващат :
* присвояване на пари преди да бъдат осчетоводени- това са т.нар. извънбалансови или извънсчетоводни измами. Когато постъпленията са присвоени а приходите от продажбите не са осчетоводени.
* присвояване на пари след като бъдат осчетоводени - т.нар. счетоводни измами. Тук присвояването на пари става след тяхното осчетоводяване и вече са се появили на страниците на счетоводните книги на предприятието.
* изплащане на парични средства в следствие на измама
- схеми на подправяне на платежни документи;
- схеми на фактуриране- това е най - обичайния и скъп пример. Такива са схемите чрез използването на фиктивни фактури; фактуриране с надути цени, включвайки съществуващи доставчици; персонални покупки с фирмени средства. ;
- схеми чрез възстановяване на извършени разходи; Бюджетите за командировки и разходите за тях са обичайна цел на служителите при извършване на измама. Те могат да фалшифицират информация за техните бизнес разходи и да накарат работодателите си да ги възстановят в преувеличен размер. Схемите свързани с изплащане на отчетени, но неизвършени разходи се подразделят на три категории:
1. изплащане на умишлено преувеличени разходи
2. изплащане на извършени фиктивни разходи
3. многократно отчитане и/или изплащане на едни и същи разходи.
- схеми чрез разчетно- платежната ведомост - те възникват когато служител чрез измами генерира преувеличено възнаграждение на свое име и в своя полза. Тук най - обичайните схеми са :
1. Схеми на "мъртви души" - те са най - обичайни за държавните и общинските учреждения, а напоследък и при личните лекари. Фиктивно лице е вмъкнато във ведомостта за заплати или се води като пациент, а той отдавна е починал. От негово име извършителят се подписва и присвоява парите.
2.фалшифицирани отработени часове или заплата
3. схеми чрез комисионни.
Индикатори за разпознаване на извършени измами.
Внезапната промяна в начина на живот, документът липсва, салдата в главната книга и оборотната ведомост не се равняват, и т.н. За да могат да бъдат измамите разкривани и преследвани от мениджъри, одитори, служители и експерт-проверители на измами, е необходимо те да се научат да разпознават индикаторите за тях и да ги проучват детайлно, докато се убедят че има или няма измами. Основните индикатори за измами са:
1.счетоводни несъответствия
2 слабости в СВК
3.аналитични несъответствия - това са взаимоотношения, процедури и събития които нямат определен смисъл и са необичайни за този вид дейност, като например промяна в обема комбинацията или цената на стоките или услугите които не са обосновани и разумни.
4.екстравагантен начин на живот
5.необичайно поведение
6. сигнали и оплаквания - те не служат като фактически улики за измама.
Подходите и методите за предотвратяване на измами