Лекции по Икономика

14. Манипулиране и невярно представяне на счетоводната информация при изготвяне на финансов отчет

Наблюдават се две основни насоки на схемите на измами, извършвани чрез финансовите отчети : 1. за подобряване на финансовото състояние; 2. за влошаване на финансовото състояние.
Средството и обект на измами - финансовите отчети - включват:
* счетоводен баланс
* ОПР
* оперативен отчет
* отчет за паричния поток
* отчет за промените в състоянието на капитала
* отчет за дълготрайните активи
* справки
* отчет за произведените продукти и др.
Измами чрез финансовите отчети с цел подобряване на финансовото състояние на хартия:
И сега е обичайно извършването на измами с ФО и се постига чрез увеличаване на активите и приходите и/или намаляване на задълженията и разходите. Това преувеличаване или намаляване води до увеличаване на нетната печалба на една акция и до по - стабилна картина на истинското състояние на предприятието. Друг тип са данъчните измами при които насоката е към намаляване на активи и приходи и увеличаване на разходи и задължения. От друга страна измамите чрез финансовото докладване се извършват и чрез пропуск или неправилно представяне на твърдения във ФО. В доклада на COSO се описват обичайно използваните техники на измами чрез ФО в следните категории:
* неправилно признаване на приходите
* преувеличаване на активите, различни от тези за вземанията от клиенти
* намаляване на разходите/ задълженията
* неподходящо оповестяване
* др. многообразни техники. като времеви различия, неправилна оценка на активите
Схемите използвани при такива измамни финансови дейности са фиктивни продажби, предварително признати приходи, преди всички условия на една продажба да са били изпълнени продажби под условие, неправилно отчитане на продажбите в удобния отчетен период, неправилно използване на метода на процента от изпълнените договорени работи, неоторизирани доставки и продажби на консигнация.
Преувеличаване стойността на активите -
Около 50% от изследваните компании извършили измами са преувеличили приходите си чрез осчетоводяване на фиктивни активи или активи които те не притежават, капитализиране на разходи, които би трябвало да бъдат отчетени като текущи надуване на стойностите на съществуващите активи чрез използване на по-високи пазарни стойности и намаляване на провизиите за краткосрочните вземания. Сметките на активи които най-често са неправилно представяни от гледна точка на определяне на честотата на извършване са : МЗ, вземанията от клиенти, сгради, съоръжения, краткосрочни вземания, парични средства, патенти, лицензи.
Други схеми на измами -
Другите схеми на измами идентифицирани в доклада на COSO са 1. намаляване на разходите и задълженията които представляват само 18% от измамите чрез ФО; 2.присвояване и злоупотреба с активи; 3. неподходящи оповестявания; 4.др многообразни схеми на измами.
Измами чрез ФО с цел изкуствено влошаване на финансовото състояние на хартия-
Причините за изкуственото влошаване на финансовото състояние на предпр. обикновено са свързани с данъчното облагане и укриването на данъчни задължения предстоящата приватизация или продажба на частно предпр.на други юридически или физически лица обявяване на предприятие в несъстоятелност и други.
Одиторската отговорност относно измами при одит на финансовите отчети според който измамното финансово докладване често вкл. и преодоляването на вътрешните контроли от мениджмънта което би могло да бъде извършено чрез следните техники:
* извършване на фиктивни счет. записвания и дневниците особено в края на отчетния период
* пропускане предварително или със закъснение признаване във фин. отчети на събития и сделки
*прикриване или не оповестяване на факти които биха могли да засегнат вписаните стойности във ФО
* ангажиране в сложни сделки.