Лекции по Икономика

16. Производителност на труда-характеристика, показатели и методи за измерване

І.Производителността на труда отразява способността на труда да произвежда материални блага.Това е способността на труда да произвежда в единица работно време по-голям или по-малък обем продукция. Производителността на труда е форма на проявление на ефективността на човешкия труд. Трябва да се прави разлика между производителност и интензивност на труда. Интензивността на труда е плътност на труда от степента на напрегнатост на труда за едно и също време, а производителността е количествто произведена продукция в резултат на по-добра техника и организация на производството.
   С повишаване производителността на труда нараства обема на произвежданата продукция, намалява се себестойността на промишлената продукция, нараства брутния вътрешен продукт.
ІІ.Показатели и методи за измерване производителността на труда.
     1.Измерва се нейното равнище и динамика.
Равнището на производителността на труда е достигнатата към даден момент производителност на едно заето лице.
Динамиката се характеризира чрез темповете на нейното изменение, нейното нарастване или намаляване за определен период от време.
Равнището на индивидуалната производителност на труда се определя чрез два показателя:   
-          изработка - количество продукция произведено за 1-ца раб. Време
-          трудопоглъщаемост – времето, необходимо за производство на 1-ца продукция
         2.Методи за определяне равнището на производителността:
     - натурален     Птн =  Он    или    Птн= Он
                                            Т                           Бр 
Он-обем продукция в натура 
Т-време за производство на тази продукция
Бр-брой производствени работници
-          трудов метод – на раб.място, участък, цех, като се използва измерителя трудопоглъщаемост  
-          Стойностен метод- като измерител се използват съпоставими цени на продукцията.
3. Фактори за повишаване производителността на труда:
-материално-технически
-социално-икономически
-организационно-управленски 
-природно-географски и климатични