Лекции по Икономика

17. Себестойност на продукцията

І.Същност – Съвкупността от парични разходи, които предприятието прави за производство и реализация на продукцията. Тя е една от основните показатели за резултатите от производствено-стопанската дейност на фирмата. Пренесените в произвеждания продукт стойности са свързани с амортизацията на ДА на предприятието и разходите за суровини, материали, горива и енергия, а създадените стойности се определят от разходите за работна заплата и социални осигуровки на персонала в предприятието.
Себестойността се класифицира:
- според включените в нея разходи – производствена /въздейства върху снижаването на основните производствени разходи – материали и труд/ и пълна / производствената +р-ди за организация и управление, р-ди за реализация, командировки и др/
- според времето, за което се изчислява – планова, нормативна
- според обема на продукцията – себестойност на единица изделие от даден вид, на целия обем продукция от даден вид, на цялата продукция от различни видове