Лекции по Икономика

18. Видове разходи и методи за тяхното отчитане

1.Групировка на разходите:
-Според икономическите елементи:
- Според статии на калкулацията
-в зависимост от иконом. им същност -материални , финансови, трудови
- според отнасянето им в себестойността –преки и косвени
-според степента на иконом. им еднородност - едноелементни и комплексни
-според отношението им към изменението на обема на производството – променливи и условно постоянни
- според ролята им – основни и допълнителни

2.Разходи по икономически елементи:
- разходи за материали -
- разходи за външни услуги
--разходи за амортизация
- разходи за заплати
-разходи за социални надбавки и осигуряване

3. Разходи по статии на калкулацията – тя се прави за 1 изделие от определен вид или определена група изделия: разходи за материали, горива и енергия, външни услуги, амортизации, заплати, соц.осигуровки, брак, други разходи.Ако към тях се прибавят: р-ди за организация и управление, р-ди по реализацията и извънредни разходи се получава пълната себестойност. Факторите, които влияят на себестойността са: външни и вътрешни.