Лекции по Икономика

19. Цени и ценообразуване

Цената е паричен израз на стойността на стоката или от гледна точка на теорията за пределната полезност цената е паричен израз на полезността на дадена стока.
1. Функции на цените при І подход: измерителна, разпределителна, стимулираща
При ІІ подход:мотивационна функция
2.Видове цени: -според пазара – вътрешни, международни цени,
-според Закона за счетоводството за ДА и КА-цени на придобиване, себестойност, справедлива цена, покупна цена, продажна цена
-според оборота – цени на производител, цени на едро, цени на потребител
-според субекта-договорни цени, единни цени, пределни
-според време на действие-временни, сезонни, еднократни
-според реализацията –цена франко пункт експедиция, цена франко пункт на получаване
3.Ценообразуващи фактори
а/Ігрупа свързани с равнището на себестойността и включва: величината на използваните суровини, материали, горива и енергия; стойност на амортизацията начислена в себестойността; работната сила;номенклатурата, асортимента, качеството и потребителската стойност, полезност на произвежданата продукция; производителност на труда
б/ ІІгрупа свързани са с пазара и включва съотношение м/у търсене и предлагане,конкуренция; равнище и динамика на международните цени; качество и потребителска стойност на стоките; цените на стоките; държавно регулиране на цените.
Равновесна цена – търсене=предлагане
1.Фактори, променящи търсенето – нарастване на доходите, брой купувачи, желанията и предпочитанията, очаквани промени в цените.
2.Фактори, променящи предлагането – цени на ресурсите, техническо равнище на пр-вото,брой на производителите, такси, мита, субсидии, очаквани промени в цените.