Лекции по Икономика

20. Състав и структура на цената


Независимо от метода, схемата е следната:

      Определяне на основните цели и стратегии на фирмата
                  Определяне на търсенето
                         Оценка на разходите
         Анализ на цените на стоките на конкурентите
               Избор на метод за ценообразуване
              Установяване на окончателна цена
Разходни методи:-използва се при определяне „цената на производител”. Цената се формира от сумата на себестойността и печалбата. Печалбата се определя  като % от обема на продажбите или пропорционално на вложения капитал-процент от величината на пълната себестойност.

  Цст= Сп +Сп . R
                      100
Цст – цена на изделието
Сп-пълна себестойност
R-рентабилност-%
Този метод е сума от:
1.р-ди за материали,
2.разходи за заплати,
3.социални осигуривки,
4.амортизации,
5.външни услуги,
6.други разходи
производствена себестойност
7.разходи за организация и управление
8.разходи свързани с реализацията
9.други разходи
Пълна себестойност
10. Печалба
Цена на производител
11.Данък в/у добавената стойност
Цена на производител с ДДС
ІІ.Метод на потребителната стойност и качеството на стоката. Цената се изразява с оценката, която дават потребителите на стоката в сравнение с аналогични конкурентни продукти. Разходите служат само за долна граница, а горната граница се определя от оценката на потребителите за полезността на стоката
ІІІ.Метод на равновесната точка-основава се на количествената оценка на зависимостта „общи приходи-общи разходи-обща печалба”.Показва връзката на цената с основните й фактори – търсене, предлагане, разходи. Равновесната точка е това количество реализирана продукция, което гарантира покриването на разходите от получените приходи.
Ценови стратегии: на ниски цени; на „стойност срещу пари”,стратегия на премирани цени