Лекции по Икономика

21. Финансиране и финансови взаимоотношения на фирмата

Финансите са система от парични отношения, които обслужват производствено-стопанската дейност на предприятието и се проявяват в различни форми на постъпления и изразходване на паричните средства.
 Финансирането е съвкупност от дейности по осигуряването на капитали, необходими за стартирането, функционирането и развитието на предприятието, за увеличаване на неговите производствено-икономически резултати.
   Финансите и финансирането са свързани с определени парични отношения, които възникват м/у фирмата и различните стопански субекти, юридически и физически лица при:
-Закупуване на суровини и материали, горива и енергия /доставчици/
-Плащанията към банкови организации /кредити/
-уреждане взаимоотношения с държавния бюджет-данъци, мита,такси
-уреждане взаимоотношения с поделения и дъщерни фирми
-изплащане на раб.заплати
-осъществяване на производствения процес.
 Основни задачи:
1.Осигуряване достатъчно количество парични ресурси за осъществяване на ефективна производствено-стопанска дейност.
2.Създаване условия за максимизиране на приходите и в частност печалбата
3.Да осигури оптимална структура на капитала, обосновано съотношения м/у собствения и привлечения капитал
4.Да съдейства за изграждането на ефективна система за управление на паричните потоци
Източници на финансирането – собствени и привлечени
Собственото финансиране при стартиращо предприятие може да бъде от личните, натрупани средства на собствениците, или от вноските дялов капитал на участниците. Обикновените акции дават право на притежателя им да получава част от годишната печалба във вид на дивидент, определен от общото събрание. Има още и привилегировани акции и поименни акции.
 Основните източници при собственото финансиране могат да бъдат неразпределената печалба, амортизационните отчисления и паричните резерви.
Финансиране с привлечен капитал –Източниците са от чужди фирми, банки и институции. Краткосрочните кредити се отпускат за една година и могат да бъдат търговски, по текущи сметки и др.
-Търговски кредит между две фирми –доставчици и клиенти
-Търговски кредит от банка по текуща сметка – всички плащания се основават на взаимното погасяване на дебитните и кредитните операции
-Авансов търговски кредит от купувача за производство на стоката
-Текущи задължения на фирмата към персонала-заплати, осигуровки, данъци, такси
-Банков кредит
-Облигационен кредит