Лекции по Икономика

22. Приходи и печалба на фирмата


Собствен капитал                                      Чужд капитал

Собст. финансиране                             Чуждо финансиране 
Самофинансиране                    финансиране  чрез         кредитно
                                                   участие 
вътрешно фин-не                  външно фин-не
-собств.к-л                        -нови дялове    търг.к-т
-резулт.от стоп.дейн.       –нови акции     банков к-т
     -неразпред.печалба     -дотации          облиг.заем
     -П от минали години  -субсидии        врем.неизплат:
     -резерв                                                       -заплати
      -продажба на к-л                                     -на доставчици
      -амортизации                                       лизинг
       Собствен капитал              Привлечен капитал