Лекции по Икономика

23. Показатели за финансовото състояние и финансовите резултати на фирмата

Предприятията на самостоятелен баланс съставят годишен счетоводен отчет до 1.03. Тези отчети се представят в статистиката до 31.03. Той включва следните документи: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и приложения.
Финансово-счетоводния анализ на дейността на фирмата включва следните дейности:
- подбор , съпоставяне и оценяване на счетоводна и др. информация в процеса на управлението
- изследване на тази основа на значими съотношения и тенденции,несвойствени колебания и процеси в развитието на фирмата
-определяне главните посоки на развитие
-приемане на оптимални управленски решения за подобряване финансовото състояние на фирмата
Показателите се групират по различни начини в зависимост от признаците за тяхната класификация. Те се групират:
- според източниците на информация – от счетоводния баланс, от отчета за приходите и разходите, от приложението към годишния счетоводен отчет и др.източници.
- според вида на информацията – показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност,финансова автономност,обръщаемост на материалните запаси, за събиране вземанията и за погасяване на задълженията, за динамика, за структура.
Показателите за рентабилност – количествена характеристика на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на активите и пасивите на фирмата
Показатели за ефективност-те са отношения м/у приходите и разходите
Показатели за ликвидност
Показатели за финансова автономност
Показатели за обръщаемост на КМА
Показатели за динамика
Първите три показателя се използват в система с приоритет на един или друг от тях в зависимост от целите на изследването