Лекции по Икономика

18. Стратегически умения

    Стратегическите умения представляват специфични способности, които са необходими на мениджърите на всяка организация. Те могат да бъдат вродени заложби или усвоени похвати. Най-важни са уменията за осъзнаване на значимостта на проблемите и за своевременно вземане на решения. Стратегическите компетенции се заключават в правилно тълкуване на очевидните факти. Концептуалните умения помагат при формулирането на стратегическите цели и подбирането на подходящи стратегии. Човешките умения са необходими за поддържане на контактите с хората вътре и извън организацията. Техническите умения позволяват да се изпълняват конкретните задачи. За това са нужни както професионални, така и административни умения. Професионалните умения са в дадена специфична област, като търговия, маркетинг, финанси, производство, снабдяване и др. Административните умения са свързани с планирането, организирането, ръководенето и контролирането на конкретната работа.

    Стратегическите мениджъри се отличават от ординарните мениджъри в организацията. Основните различия се обуславят от съществото на тяхната работа. Стратегическите мениджъри според X. Хинтер-Хубер и В. Поп1 главно се занимават със:
·                     изготвянето на визия за бъдещето;
·                     формулирането на корпоративна философия;
·                     изграждането на конкурентни предимства;
·                     поощряването на личната инициатива;
·                     създаването на подходящи условия;
·                     хармонизирането на усилията и др.

    Стратегическите мениджъри на различните нива на управление преследват множество цели. Това изисква умения за тяхното координиране и съгласуване във времето и пространството. Наред с основните умения са нужни също така аналитични, прогностични, диагностични и други специфични умения. Аналитичните умения са необходими при анализа на обкръжаващата среда. Прогностичните умения са свързани с предвиждането на бъдещите ситуации. Диагностичните умения са нужни при изучаването на симптомите и разкриването на причините за възникването на стратегическите проблеми.

    Стратегическите умения според К Хикман и М. Силва2 са свързани с всеотдайност, компетентност и последователност при задоволяването на изискванията на клиентите, запазването на превъзходството над конкурентите и оползотворяването на предимствата на организацията. Необходими са специфични умения в областта на маркетинга, производството, финансите, мениджмънта, търговията и др. Стратегическите умения например в сферата на маркетинга според Ф. Котлър3 могат да бъдат насочени към:
·                     Продуктите.
    Това изисква подходящи умения за създаване и подобряване на продуктите.
·                     Клиентите.
    Това предполага умения за удовлетворяване на потребителските нужди на клиентите на компанията.
·                     Конкурентите.
    За това са нужни умения за наблюдаване на реакциите и действията на основните конкуренти.
·                     Пазарите.

    Това предполага съответни умения за разширяване на пазарните позиции на фирмата.
    Съвременното виждане е, че всяка компания трябва да фокусира своето внимание както към настоящите и бъдещите клиенти, така и към съществуващите и потенциалните конкуренти на пазара, за което са необходими съответните стратегически умения.

    Стратегическите мениджъри са отговорни за генералната политика и стратегия на организацията. Във връзка с това според Е. Рап4 те трябВа да притежават следните умения:
·                      Умения за информиране.
    Стратегическите мениджъри трябва да умеят да използуват разнообразни източници за информиране при вземането на стратегически решения.
·                     Умения за концентриране.
    Стратегическите мениджъри трябва да умеят да фокусират усилията върху най-Важните неща, които засягат развитието на организацията.
·                     Умения за коалиране.
    Стратегическите мениджъри трябва да умеят да създават коалиции за подкрепа на техните виждания.
·                     Умения за адаптиране.
    Стратегическите мениджъри трябва да умеят да приспособяват целите на компанията съобразно промените в обкръжаващата среда.
·                     Умения за внедряване.
    Стратегическите мениджъри трябва да умеят да преодоляват трудностите, които възникват при внедряването на стратегията.

    Стратегическото ръководене изисква определени лидерски умения. Съобразно характера на промените са необходими лидери за провеждане на кампании (transactional leader) и лидери за осъществяване на реформи (transformational leader). Първите са привърженици на постепенните промени. Те свързват миналото с настоящето, като следват историческите традиции. Вторите са сторонници на радикалните промени. Те хвърлят мост между настоящето и бъдещето. В зависимост от целевата ориентация и своеобразието на промените са нужни характерни умения.


Релации

Цели
Общи
Специфични
Лидери

Реформи
предприемачески умения
консенсусни умения
Кампании
аналитични умения
инструктивни умения

     Предприемаческите умения са нужни при реализирането на радикални идеи за преустройство на организацията. Консенсусните умения са необходими за ангажирането на повече привърженици за извършването на реформи. Аналитичните умения са нужни при решаването на сложни проблеми, свързани с налагането на промени. Инструктивните умения са необходими при осъществяването на набелязаните промени.